| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/238/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów w 2014 roku

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 9 września 2013 r. poz.724) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości w 2014 roku ustala się w skali roku podatkowego w następujących wysokościach:

1. Budynki oraz budowle:

1) budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej: 0,64 zł.

2) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt 3, pkt 4 i pkt 5 - od 1m2pow. użytkowej:18,00zł.

3) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2pow. użytkowej:10,55zł.

4) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2pow. użytkowej: 4,65 zł.

5) pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, obejmujące:

a) budynki lub ich części użytkowane jako pomieszczenia gospodarcze, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 i 3 - od 1m2pow. użytkowej:4,05 zł.

b) garaże wolnostojące, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 i 3 - od 1m2pow. użytkowej:4,41 zł.

c) pozostałe budynki lub ich części nie wymienione w lit. a i b, w tym budynki letniskowe lub budynki zajmowane na cele letniskowe - od 1m2pow. użytkowej :6,69 zł.

6) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2 - 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2. Grunty:

1) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2powierzchni:0,69 zł.

2) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni:4,51 zł.

3) pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2powierzchni:0,29 zł.

3. Użyte w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. a i lit. c niniejszej uchwały określenia oznaczają:

1) „budynek lub jego część użytkowana jako pomieszczenie gospodarcze” – budynek wolnostojący lub jego część przeznaczona do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu, opału, płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego lub przeznaczona do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych,

2) „budynek letniskowy” - budynek o takim przeznaczeniu określony w prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, wydanej w trybie przepisów Prawa budowlanego lub budynek wykorzystywany w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych lub turystycznych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchyla się uchwałę Nr XXIV/219/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów w 2014 roku.

§ 4.

1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład gminy Węgierska Górka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »