| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/314/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 23 maja 2013 roku, poz.594 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w dochodach Gminy (zał. Nr 1)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

14 000,00

250 000,00

w tym: dochody bieżące

14 000,00

250 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

250 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14 000,00

0,00

Ogółem:

14 000,00

250 000,00

2. Dokonać zmian w wydatkach Gminy (zał. Nr 8)

Dział

Rozdz.

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

600

Transport i łączność

14 000,00

250 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

14 000,00

250 000,00

w tym:

- Wydatki bieżące

14 000,00

250 000,00

w tym:

/ wydatki jednostek budżetowych

14 000,00

250 000,00

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 000,00

250 000,00

Ogółem:

14 000,00

250 000,00

§ 2.

1. Ulega zmianie § 10 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.724.074,02 zł na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1.000.000,00zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 5.073.200,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02 zł,

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ulega zmianie § 12 uchwały budżetowej , który otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 5.073.200,00zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego -1.000.000,00zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych- 2.650.874,02zł

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 3.

1. Dokonać zmiany załącznika Nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów, który przyjmuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Powyższe zmiany powodują ustalenie dochodów w wysokości 37.777.486,79 zł w tym: dochody bieżące 27.026.791,59 zł i wydatki w wysokości: 41.358.170,50 zł , w tym: wydatki bieżące: w wysokości 21.810.770,22zł. Deficyt budżetowy wynosi 3.580.683,71 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.580.683,71 zł.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/314/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 21 listopada 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.

Treść

§

Kwota w złotych

1.

Przychody budżetu

6 231 557,73

w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

952

5 931 557,73

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

952

300 000,00

Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy

950

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

0,00

2.

Dochody budżetu

901

37 777 486,79

3.

Razem (1+2)

44 009 044,52

4.

Wydatki budżetu

902

41 358 170,50

5.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów

992

1 604 692,00

6.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

992

656 700,00

7

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

389 482,02

8

Razem rozchody

2 650 874,02

9.

Razem rozchody i wydatki (4+5+6)

44 009 044,52


Uzasadnienie

I Dochody

1. Dział 600 zwiększono dochody bieżące o kwotę 250.000,00zł z tyt. otrzymanej promesy

z Min. Adm. I Cyfryzacji nr pisma DUSKŻ -i-5901/13-1/13 Z 31.10.2013 w sprawie środków na

usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie remont ul.Nowy Świat etap IV

zmniejszono kwotę dochodów bieżących o kwotę 14.000,00złz tyt. śr. na usuwanie

skutków klęsk żywiołowych ( zgodnie z decyzjami)paragraf 2030

II Wydatki

1.Dział 600 rozdział 60078 zwiększono wydatki bieżące o 250.000,00zł z tyt. usuwanie skutków

klęsk żywiołowych na zadanie Remont ul. Nowy Świat etap IV ( parag. 4270)

rozdział 60078 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 14.000,00zł na usuwanie skutków

klęsk żywiołowych ( 4270 ) na podstawie pisma pracownika merytorycznego - kwota dotacji uległa

zmniejszeniu po przetargach.


DOCHODY

uchwała Nr XXXII/312/2013

37.541.486,79

uchwała nr XXXIII/ 314/ 2013

-14.000,00

uchwała nr XXXIII/ 314/ 2013

+250.000,00

37.777.486,79

WYDATKI

uchwała Nr XXXII/312/2013

41.122.170,50

uchwała nr XXXIII/ 314/ 2013

-14.000,00

uchwała nr XXXIII/ 314/ 2013

+250.000,00

41.358.170,50

WYNIK FINANSOWY

dochody

37.777.486,79

wydatki

41.358.170,50

- 3.580.683,71

deficyt budżetowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »