| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 434/XXVIII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 7 listopada 2013r.

dotycząca uchwały Nr XXXVII/682/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXVII/682/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) wobec nie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu podjętej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVII/682/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 11 października 2013 roku.

W dniu 30 października 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 423/XXVII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miasta Chorzów. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Miasta Chorzów wprowadziła zmiany do uchwały Nr XXVI/428/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów, ustalając dodatkowe stawki podatku od nieruchomości w sposób następujący:

- od oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem Bz - grunty zabudowane i zurbanizowane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiących publiczne parki spacerowo-wypoczynkowe, dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, nie związanych i nie zajętych w celu prowadzenia działalności gospodarczej - stawkę 0,11 zł od 1 m2powierzchni - poprzez dodanie w § 1 pkt 1 wyżej wymienionej uchwały litery d),

- od budynków lub ich części położonych na gruntach określonych powyżej - stawkę 2,50 zł od 1 m2powierzchni - poprzez dodanie w § 1 pkt 2 wyżej wymienionej uchwały litery f),

- od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na gruntach określonych powyżej - stawkę 0,3% ich wartości, określonej w sposób podany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - poprzez dodanie w § 1 wyżej wymienionej uchwały punktu 4.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulacje zawarte w art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 20b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku różnicowania stawek podatkowych (przepis dotyczy m.in. podatku od nieruchomości od gruntów, od budynków lub ich części oraz od budowli), jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, to jest ta pomoc udzielana jako pomoc de minimis (art. 20c tejże ustawy), a uchwała winna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Na mocy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego (w tym przypadku projekt uchwały) przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Z przekazanej tut. Izbie korespondencji przedstawicieli Miasta Chorzowa z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że do zaopiniowania Prezesowi UOKiK przesłany został w dniu 20 maja 2013 r. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r., w brzmieniu innym niż następnie uchwalono.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność badanej uchwały Nr XXXVII/682/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Chorzów przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »