| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/44/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2013/2014

§ 1. Zmienia sięRegulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnychprzyjęty uchwałą Nr IV/27/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 października 2012 roku z późn. zm. poprzez wprowadzenie następujących zmian:

1) § 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:Projekt – projekt systemowy „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji PO KL przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach w okresie od 1 października 2011 roku do 30 września 2013 roku lub w okresie od 1 października 2013 roku do 30 września 2015 roku,

2) w § 4 dodaje się lit. f w brzmieniu:niepobierających wcześniej stypendium w ramach Projektu,

3) w § 5 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:W danym naborze Wnioskodawca może skutecznie złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, rozpatrzeniu podlega wniosek pierwszy,

4) § 5 ust. 5 lit. a otrzymuje brzmienie:aktualne, tj. wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem Wniosku, zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną uczelni lub jednostkę naukową potwierdzające, że Wnioskodawca jest uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez nią na obszarze Województwa Śląskiego, ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w jakiej prowadzone są te studia doktoranckie, semestru studiów oraz przewidywanego terminu ukończenia studiów przez Wnioskodawcę,

5) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:Wnioskodawca może także dołączyć do Wniosku wersję elektroniczną dokumentu potwierdzającego współpracę z przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze Województwa Śląskiego wpisującą się w wybrany kluczowy obszar technologiczny oraz wersję elektroniczną opinii opiekuna naukowego/promotora na temat możliwości praktycznego zastosowania przewidywanych wyników badań naukowych doktoranta w gospodarce Województwa Śląskiego,

6) § 6 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:ocenę formalną – dokonywaną przez Lidera Projektu na podstawie Karty oceny formalnej, w zakresie spełnienia przez Wnioskodawcę wymogów określonych w § 4 lit. a-c, e-f oraz § 5,

7) § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:Stypendia są przyznawane, z zastrzeżeniem ust. 7, na okres maksymalnie dwóch semestrów akademickich:

a) semestru zimowego rozumianego jako miesiące od października do lutego roku akademickiego, w którym ogłoszono nabór Wniosków;

b) semestru letniego rozumianego jako miesiące od marca do września (z pominięciem miesięcy lipca i sierpnia) roku akademickiego, w którym ogłoszono nabór Wniosków,

8) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:W odniesieniu do Stypendystów, którzy w złożonych sprawozdaniach, o których mowa w § 8 wykazali się realizacją zakładanych postępów pracy naukowej oraz nadal spełniać będą kryteria formalne określone w § 4 ust. 1 lit. a-e, Zarząd Województwa może, po pozytywnej rekomendacji Komitetu Sterującego oraz pod warunkiem kontynuacji Projektu po 30 września 2013 r., podjąć decyzję o przedłużeniu okresu, na jaki zostanie przyznane stypendium o maksymalnie dwa kolejne semestry. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio,

9) w § 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:Decyzja, o której mowa w ust. 7 jest podejmowana w odniesieniu do danego Stypendysty tylko raz,

10) § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:Wysokość stypendium wynosi do 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie i będzie wypłacane co do zasady w transzach semestralnych z góry, z zastrzeżeniem ust. 9-11, na rachunek bankowy Stypendysty wskazywany w umowie, o której mowa w ust. 12,

11) § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:Pierwsza transza stypendium zostanie wypłacona po zawarciu umowy stypendialnej w trybie i w terminie w niej wskazanym,

12) § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie:Warunkiem otrzymania drugiej transzy stypendium jest przedstawienie poprawnego sprawozdania semestralnego za okres pobierania stypendium, zgodnie ze wzorem i w terminie określonym przez Lidera Projektu,

13) w § 7 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:W przypadku, jeśli Stypendyście przyznano stypendium na okres krótszy niż dwa semestry, Lider Projektu może w umowie stypendialnej uwarunkować wypłatę całkowitej kwoty stypendium lub jej części złożeniem przez Stypendystę poprawnego sprawozdania. Przepisy te mają również zastosowanie w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 7,

14) § 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie:Wysokość stypendium, o której mowa w ust. 1 i 8, podlega pomniejszeniu o kwotę stanowiącą sumę wszystkich świadczeń o podobnym charakterze otrzymywanych przez Stypendystę w związku z jego uczestnictwem w studiach doktoranckich finansowanych ze środków projektu realizowanego w ramach Priorytetu IV PO KL lub z innych środków publicznych tak, by ostateczna wysokość stypendium nie przekroczyła 4 500 zł miesięcznie,

15) § 7 ust. 14 otrzymuje brzmienie:Umowa stypendialna powinna zostać zawarta w terminie 30 dni roboczych od zatwierdzenia Listy rankingowej przez Zarząd Województwa, pod następującymi warunkami:

a) dopełnienia przez Wnioskodawcę formalności, o której mowa w § 5 ust.7;

b) spełniania przez Wnioskodawcę w momencie podpisywania umowy kryteriów, o których mowa w § 4, co Wnioskodawca potwierdza przez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie;

c) dostarczenia przez Wnioskodawcę wszelkich innych niezbędnych do podpisania umowy dokumentów, w szczególności weksla własnego in blanco stanowiącego zabezpieczenie realizacji przez Stypendystę postanowień umowy stypendialnej,

16) § 7 ust. 15 otrzymuje brzmienie:Z chwilą podpisania umowy stypendialnej Stypendysta zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu kontynuowania pracy naukowej i ukończenia studiów doktoranckich, a także prowadzenia badań naukowych i wszystkich działań zaplanowanych we Wniosku,

17) § 7 ust. 20 otrzymuje brzmienie:W przypadku przeszkód uniemożliwiających dalszą realizację celu Projektu określonego w § 3, tj. w szczególności w przypadku zmiany stanu faktycznego skutkującej niespełnianiem przez Stypendystę warunków określonych w § 4 lit. a-e, Lider Projektu może odebrać Stypendyście prawo do stypendium,

18) § 7 ust. 23 otrzymuje brzmienie:W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium przez Stypendystę, rezygnacji Wnioskodawcy lub Stypendysty ze wsparcia stypendialnego lub powstania istotnych oszczędności projektowych, kwota oszczędności może zostać rozdysponowana na stypendia dla innych Wnioskodawców, przy czym warunkiem przyznania tym osobom stypendium jest spełnianie przez nie w dalszym ciągu kryteriów, o których mowa w § 4 oraz w § 7 ust. 14 lit. a-c, jak również kontynuowanie działań zaplanowanych we Wniosku. Przepisy § 6 ust. 17-19 oraz § 7 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio,

19) w § 8 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:Sprawozdania są sporządzane co do zasady za okresy semestralne,

20) § 8 ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie:inne informacje określone przez Lidera Projektu niezbędne dla realizacji projektu, w szczególności weryfikację Stypendysty pod kątem możliwości otrzymywania przez niego stypendium w kolejnym roku akademickim,

21) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:Sprawozdanie sporządzone za ostatni, w szczególności czwarty semestr pobierania stypendium może nie zawierać informacji dotyczących planów Stypendysty,

22) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:Niezłożenie w terminie, określonym przez Lidera Projektu, sprawozdania za drugi semestr, tj. semestr letni, skutkować może brakiem przedłużenia okresu otrzymywania stypendium,

23) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:Lider Projektu zastrzega sobie prawo do opublikowania na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej Projektu wizerunków, imion i nazwisk Stypendystów,

24) dodaje się § 15 w brzmieniu:Integralną część Regulaminu stanowią:

a) Załącznik nr 1 – Tabela przyporządkowująca dziedziny nauki i dyscypliny naukowe do kluczowych obszarów technologicznych i grup technologii składowych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020;

b) Załącznik nr 2 – Kryteria oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” wraz z ich możliwą oceną lub maksymalną punktacją.

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolityRegulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyznacza się termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektuDoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląskaw roku akademickim 2013/2014 rozpoczynający się trzeciego dnia (godzina 0:00) od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i kończący się dnia 17 stycznia 2014 roku (do godziny 23:59).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Piotr Kurpios


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/44/4/2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/44/4/2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/44/4/2013
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »