| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Gminy Godów

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, w związku z art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art.6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z dnia 11 kwietnia 2012r. poz. 391), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50% stawki określonej w § 2, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, tj. w wysokości 6,50 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/157/12 z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała Nr XXVIII/208/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. (Dz. U. z 11 kwietnia 2012r. poz. 391) opracowany został projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z art. 6c ust. 1 ww. ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Spośród innych wariantów, takich jak ustalenie opłaty w zależności od ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym lub naliczanie opłaty na podstawie powierzchni lokalu mieszkaniowego, proponuje się metodę według ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, która jest najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomości zależna jest przede wszystkich od liczby zamieszkujących na niej osób.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie aktu


data i podpis

Akceptacja Skarbnika Gminy


data i podpis

Radca Prawnydata i podpis

Sekretarz Gminy


data i podpis

Akceptacja Kierownika


data i podpis

Dostarczono do RG w dniu

Skierowano do Komisji

Opinia Komisji/ wynik głosowania - głosy

Data i podpis przewodniczącego Komisji

Edukacji, Kultury i Zdrowia

za -

przeciw -

wstrzymujace się -

Mienia Komunalnego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

za -

przeciw -

wstrzymujące się -

Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

za -

przeciw -

wstrzymujace się -

Wspólne posiedzenie komisji

za -

przeciw -

wstrzymujace się -

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »