| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 301/XXXVIII/2013 Rady Gminy Konopiska

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1,art.41ust 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm./: oraz art.5 ust 1, art. 7 ust 3,art 19 pkt1lit a / ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 Nr.95, poz.613 z późn.zm), oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. /M.P. z 2013 r poz .724./.  Rada Gminy Konopiska uchwala:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwolnić dodatkowo z podatku od nieruchomości:
grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność statutową ochrony przeciwpożarowej, upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu za wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Ustala się stawki dziennej opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do Uchwały, płatnej w dniu sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały 301/XXXVIII/2013

Rady Gminy Konopiska

z dnia 21listopada 2013 r.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2014

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawka podatku

Od gruntów:


1

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1 m² powierzchni

0,75 zł


2

Od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

1 ha powierzchni

4,56  zł


3

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego


1 m² powierzchni

0,30  zł

Od budynków lub ich części:


4

Od budynków mieszkalnych lub ich części

1 m² powierzchni
użytkowej

0,73  zł


5

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej


1 m² powierzchni
użytkowej

19,03  zł


6

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym


1 m² powierzchni
użytkowej

10,75  zł


7

Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadzczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń


1 m² powierzchni
użytkowej

4,63  zł


8

Od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego


1 m² powierzchni
użytkowej

5,85  zł

Od budowli


9

Od budowli

% od wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %


9a

z tym że:
Od budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm. ), w których udział ścieków bytowych jest ponad 80 %


% od wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

0,14 %


Załącznik Nr 2 do Uchwały 301/XXXVIII/2013

Rady Gminy Konopiska

z dnia 21listopada 2013 r.

Stawki dziennej opłaty targowej na 2014 r

Ustala się stawki dziennej opłaty targowej na 2014 rok w wysokości :

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty
( w złotych )


1


Handel ze straganu

26,00


2


Handel z samochodu lub innych pojazdów

40,00


3


Handel z ręki, z kosza

12,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »