| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/XLV/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr 594 j.t., Dz.U. z 2013, Nr 645) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191).

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Dotacji z budżetu Gminy Opatów udziela się na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne niż Gmina Opatów.

2. Podstawa obliczania dotacji:

1) W przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia przysługuje kwota w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Opatów.

2) Dotacja dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkół publicznych przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Opatów.

3) Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Opatów, koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.

4) Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków statutowych szkoły.

§ 2. Tryb udzielania dotacji:

1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji do Wójta Gminy Opatów. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Warunkiem udzielenia dotacji przez Gminę Opatów dla organu prowadzącego placówkę oświatową jest złożenie wniosku w terminie i na zasadach ustalonych w ust.1.

3. Organ prowadzący szkołę, sporządza i przedstawia Dotującemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów, z wyłączeniem miesięcy: lipiec i sierpień.

4. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy szkoły.

5. Dotację udzieloną szkole niepublicznej, cofa się od dnia zaprzestania działalności, bądź z chwilą wykreślenia z ewidencji.

6. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczbę uczniów, na których udzielona jest dotacja ustala się odpowiednio wg. stanu wykazanego w informacji miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwentami, którym w czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy uczniów,

7. Łączne kwoty dotacji określa corocznie uchwała budżetowa.

8. Stawkę dotacji na każdego ucznia szkoły lub oddziału przedszkolnego na dany rok budżetowy określa zarządzeniem Wójt Gminy Opatów.

§ 3. Rozliczenie wykorzystania dotacji:

1. Organ prowadzący szkołę, sporządza i przekazuje Dotującemu w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego rozliczenie udzielonej dotacji, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

3. Kwota dotacji udzielonej w danym roku budżetowym podlega rocznemu rozliczeniu w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego, a w przypadku zaprzestania działalności, w terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji.

4. Rozliczenie o którym mowa w ust 3 zawiera:

1) zestawienie liczby uczniów w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku, w tym uczniów niepełnosprawnych z podziałem na rodzaje niepełnosprawności,

2) wysokość otrzymanej dotacji oraz wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

5. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych, sporządzony z podziałem na poszczególne rodzaje wydatków zawierający w szczególności:

1) rodzaj, datę, nr dokumentu stanowiącego podstawę wydatkowania środków,

2) nazwę zakupionego towaru lub usługi,

3) kwotę wynikającą z dokumentu, w tym kwotę ujętą do rozliczenia dotacji,

4) datę i kwotę dokonanej zapłaty w części ujętej do rozliczenia dotacji.

6. Rozliczenie wraz z wykazem o którym mowa w ust. 5 przekazywane jest organowi udzielającemu dotacji w formie podpisanego dokumentu.

§ 4. Zatwierdzenie rozliczenia:

1. Organ udzielający dotacji dokonuje zatwierdzenia rozliczenia w terminie do 31 marca następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Zatwierdzenie rozliczenia następuje po:

1) uzgodnieniu przekazanych kwot dotacji,

2) ustaleniu wysokości należnej dotacji,

3) weryfikacji sposobu wykorzystania dotacji,

4) ustaleniu wysokości zwrotu dotacji.

3. W celu rozliczenia dotacji dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów dokumentów ujętych w wykazie o którym mowa w § 3 ust. 5.

§ 5. Tryb i zakres kontroli:

1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, która może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

2. Dotującemu przysługuje prawo wstępu do szkoły oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania dotowanej szkoły w zakresie przyznanej dotacji.

3. Dotujący w związku z przeprowadzeniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkołę może przetwarzać dane osobowe uczniów tej szkoły.

4. Kontrolę przeprowadza się na polecenie Wójta Gminy Opatów.

5. Kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Opatów.

6. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 w porównaniu z dokumentacją podstawową,

2) dane ujęte w miesięcznych rozliczeniach, o których mowa w § 3 ust. 1 wynikających z ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę,

3) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa w § 2 ust. 3 w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji szkoły.

4) dokumenty, na podstawie których dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokrycie wydatków bieżących szkoły,

7. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole, który sporządzony jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dotującego i Dotowanego.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 98/XXVIII/2012 Rady Gminy Opatów z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/XLV/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 168/XLV/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 168/XLV/2013
Rady Gminy Opatów
z dnia 22 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Targowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »