| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/306/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „organizacjami ”.

§ 2.

Konsultacje, o których mowa w §1 przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów normatywnych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

2) programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu pod obrady Rady Gminy Porąbka, jeżeli projekt zgłaszany jest z inicjatywy Wójta Gminy Porąbka.

2. W pozostałych przypadkach konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu przez Wójta Gminy Porąbka od Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka projektu aktu prawa miejscowego.

3. Konsultacje przeprowadza Wójt Gminy Porąbka.

§ 4.

1. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka, w BIP Urzędu  Gminy Porąbka  oraz na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Porąbce przy ulicy Krakowskiej 3.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3. Rada działalności pożytku publicznego, jeżeli została powołana lub organizacje w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 mogą zgłaszać pisemnie opinie na temat projektów aktów poddanych konsultacjom.

4. Na pisemny wniosek Rady działalności pożytku publicznego, jeżeli została powołana lub organizacji Wójt niezwłocznie informuje wnioskodawcę o opublikowaniu  ogłoszenia o konsultacji, w formie elektronicznej lub  telefonicznie.

5. Opinie, o których mowa w ust.3 nie mają charakteru wiążącego. Ostateczny sposób rozstrzygnięcia opinii należy do kompetencji Wójta.

6. W terminie do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości, w sposób określony w ust.1  wynik z przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem.

§ 5.

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone także wtedy, kiedy żadna z uprawnionych organizacji nie weźmie w nich udziału lub przedstawi swoje opinie i uwagi po terminie.

3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 2.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/352/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 8.11.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »