| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/306/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „organizacjami ”.

§ 2.

Konsultacje, o których mowa w §1 przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów normatywnych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

2) programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu pod obrady Rady Gminy Porąbka, jeżeli projekt zgłaszany jest z inicjatywy Wójta Gminy Porąbka.

2. W pozostałych przypadkach konsultacje przeprowadza się po otrzymaniu przez Wójta Gminy Porąbka od Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka projektu aktu prawa miejscowego.

3. Konsultacje przeprowadza Wójt Gminy Porąbka.

§ 4.

1. Konsultacje przeprowadza się poprzez umieszczenie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka, w BIP Urzędu  Gminy Porąbka  oraz na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Porąbce przy ulicy Krakowskiej 3.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3. Rada działalności pożytku publicznego, jeżeli została powołana lub organizacje w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 mogą zgłaszać pisemnie opinie na temat projektów aktów poddanych konsultacjom.

4. Na pisemny wniosek Rady działalności pożytku publicznego, jeżeli została powołana lub organizacji Wójt niezwłocznie informuje wnioskodawcę o opublikowaniu  ogłoszenia o konsultacji, w formie elektronicznej lub  telefonicznie.

5. Opinie, o których mowa w ust.3 nie mają charakteru wiążącego. Ostateczny sposób rozstrzygnięcia opinii należy do kompetencji Wójta.

6. W terminie do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości, w sposób określony w ust.1  wynik z przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem.

§ 5.

1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone także wtedy, kiedy żadna z uprawnionych organizacji nie weźmie w nich udziału lub przedstawi swoje opinie i uwagi po terminie.

3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 2.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLVI/352/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 8.11.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »