| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/307/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95,
poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej

0,67 zł,

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
od 1 m² powierzchni użytkowej21,94 zł,

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– od 1 m² powierzchni użytkowej9,68 zł,

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
od 1 m² powierzchni użytkowej4,45 zł,

e)

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– od 1 m² powierzchni użytkowej5,76 zł,

f)

pozostałych, zajętych na cele niewymienione w punkcie 1 lit. a – e
– od 1 m² powierzchni użytkowej


7,36 zł;

2)

od budowli: 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni0,79 zł,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni


4,26 zł,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni0,38 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/51/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/307/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/307/13

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013 r.

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych maksymalne stawki podatku od nieruchomości waloryzowane są corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik dotyczący podatku na 2014 rok ogłoszony został przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 lipca 2013 r. i wynosi 0,9 %.

W projekcie uchwały zaproponowano na 2014 rok stawki podatkowe na poziomie stawek z roku 2013.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »