| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/312/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Załącznik do uchwały Nr XXIII/312/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2013 r.


Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bytomiu

§ 1. Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zwana dalej "Radą", jest organem konsultacyjno-opiniodawczym powoływanym przez Prezydenta Bytomia, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. 1. Rada liczy 10 członków.

2. W skład Rady wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Bytomiu;

2) trzech przedstawicieli Prezydenta Bytomia;

3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie miasta Bytomia, zwanych dalej "organizacjami pozarządowymi".

3. Kadencja Rady trwa dwa lata.

§ 3. 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Bytomia, z tym że:

1) przedstawicieli Rady Miejskiej wskazuje Rada Miejska w Bytomiu;

2) przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazuje zastępca Prezydenta Bytomia właściwy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka do Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności oraz aktywnej współpracy z miastem Bytomiem.

2. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić jednego kandydata do Rady.

3. Karty zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przyjmowane są w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o naborze do Rady na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

4. Wzór karty zgłoszenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2 określi Prezydent Bytomia w drodze zarządzenia.

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołane jest przez Prezydenta Bytomia nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

2. Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Przewodniczący Rady wybierany jest spośród przedstawicieli Prezydenta Bytomia, natomiast wiceprzewodniczący spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, bądź sekretarza następuje w takim samym trybie jak powołanie, na wniosek co najmniej połowy członków Rady.

5. W przypadku odwołania, o którym mowa w ust. 4 lub pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza w trakcie trwania kadencji Rady, dokonuje się ponownego wyboru osób na poszczególne funkcje w sposób określony w § 4 ust. 2 i 3.

6. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący.

7. Do zadań przewodniczącego należy:

1) reprezentowanie Rady;

2) ustalanie terminów posiedzeń;

3) zwoływanie posiedzeń;

4) prowadzenie posiedzeń;

5) ustalanie porządku obrad, z uwzględnieniem charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;

6) zapraszanie na posiedzenia Rady, na wniosek członków Rady bądź z własnej inicjatywy – ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności życia społecznego i pożytku publicznego.

8. Decyzje Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, a z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

9. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

10. W posiedzeniach Rady uczestniczyć może Prezydent Bytomia, bądź oddelegowany przez niego zastępca Prezydenta.

11. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.

12. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane także z inicjatywy co najmniej połowy członków Rady.

13. Członkowie Rady powiadamiani są przez przewodniczącego o planowanym posiedzeniu i porządku obrad, na co najmniej 7 dni przed terminem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa wyżej, może ulec skróceniu.

14. Powiadomienie może odbyć się drogą telefoniczną, pocztową, elektroniczną lub faksem na adres lub numer telefonu wskazany przez każdego z członków Rady.

15. O przewidywanej nieobecności członkowie informują przewodniczącego nie później niż w przeddzień planowanego posiedzenia.

§ 5. 1. Prezydent Bytomia może odwołać członka Rady z jej składu na wniosek Rady przyjęty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w przypadku:

1) nieuczestniczenia w posiedzeniach Rady;

2) rażącego zaniedbywania swoich obowiązków wynikających z udziału w Radzie;

3) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady lub podważających zaufanie do jego bezstronności lub niezależności.

2. Odwołanie członka Rady z jej składu przez Prezydenta Bytomia może nastąpić również:

1) na pisemny wniosek członka w sprawie rezygnacji z udziału w Radzie;

2) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. W przypadku śmierci lub odwołania członka Rady Prezydent Bytomia uzupełnia skład Rady poprzez powołanie odpowiednio:

1) przedstawiciela Prezydenta Bytomia;

2) przedstawiciela organizacji pozarządowych wskazanego przez zastępcę Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów na członków Rady trwającej kadencji;

3) przedstawiciela Rady Miejskiej wskazanego przez Radę Miejską w Bytomiu.

4. Kadencja nowo powołanego członka upływa wraz z kadencją całej Rady.

§ 6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 7. Skład osobowy Rady każdorazowo określany będzie w stosownym zarządzeniu Prezydenta Bytomia, wydanym przed rozpoczęciem kolejnej kadencji Rady.

§ 8. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Bytomiu.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/312/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/312/13

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zgodnie z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) organ stanowiący odpowiednio powiatu lub gminy określa, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Powiatowej lub Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych Rad.

Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego to nowy sposób dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
a przedstawicielami samorządu lokalnego. Od kilku lat na terenie miasta Bytomia można zaobserwować postępującą aktywizację obywatelską społeczeństwa. Utworzenie Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest kolejnym elementem ważnej współpracy pomiędzy samorządem, a lokalnym sektorem pozarządowym.

Powiatowa lub Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest powoływana na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. W przypadku otrzymania takiego wniosku organ administracji samorządowej powinien dysponować uchwałą określającą tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania takiej Rady. Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »