| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/316/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu z późn. zm

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,
oz. 595 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu
Nr 1 w Bytomiu z późn. zm., w załączniku do Statutu, w I. Oddziały i Pracownie wykreśla się pkt 15. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7 wraz z lit. a) Pracownia Mikrobiologiczna 41-902 Bytom, al. Legionów 49 oraz lit. b) Pracownia Mikrobiologiczna
41-902 Bytom, ul. K.Miarki 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/316/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/316/13

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013 r.

Kontynuując proces reorganizacji Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu dokonano likwidacji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Żeromskiego 7 wraz z Pracowniami Mikrobiologicznymi przy al. Legionów 49 i ul. K.Miarki 10. Decyzję o likwidacji podjęto w związku z wprowadzeniem outsourcingu w tej działalności. Dzięki znacznemu odciążeniu zleceniodawcy przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów zleceniobiorcy, m.in.: aktualnych technologii, wykwalifikowanego personelu oraz nowego sprzętu i wyposażenia, przewiduje się, że przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na obniżenie kosztów tego zadania na poziomie 10 - 20%.

Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu uchwałą nr 7/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. zaopiniowała pozytywnie likwidację Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracowni Mikrobiologicznych, będących w strukturze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.

W związku z likwidacją Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz dwóch Pracowni Mikrobiologicznych zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w załączniku do Statutu Szpitala.

W oparciu o zapisy uchwały nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu, w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu, został poddany konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl, w zakładce "organizacje pozarządowe".

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, należy do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »