| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/319/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, począwszy od 2015 roku, wysokość dotacji celowej na dziecko udzielanej przez gminę Bytom dla:

1) podmiotów prowadzących żłobki na terenie Bytomia, w kwocie 600 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką;

2) podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Bytomia, w kwocie 220 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

2. Dotacja będzie pomniejszana:

1) w przypadku żłobka o 20 zł za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku;

2) w przypadku klubu dziecięcego o 8 zł za każdy dzień nieobecności dziecka w klubie dziecięcym.

§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przedstawiony Prezydentowi Bytomia do dnia 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;

4) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku;

7) zakres świadczeń;

8) godziny pracy;

9) termin realizacji zadania.

§ 3. 1. Dotacja celowa na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką przez żłobek lub klub dziecięcy przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Dotacji celowej udziela się, gdy podmiot, o którym mowa w § 2, zapewnia opiekę nad dzieckiem zamieszkałym na terenie gminy Bytom w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

3. Dotacji celowej udziela się, gdy:

1) podmiot prowadzący żłobek pobiera od rodziców (opiekunów prawnych) opłatę za pobyt dziecka w wysokości nieprzekraczającej 800 zł miesięcznie;

2) podmiot prowadzący klub dziecięcy pobiera od rodziców (opiekunów prawnych) opłatę za pobyt dziecka w wysokości nieprzekraczającej 500 zł miesięcznie.

§ 4. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1, będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy a Prezydentem Bytomia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała nr XLI/513/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/319/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/319/13

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu Gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej, określa rada miejska w drodze uchwały. W związku z brakiem zainteresowania podmiotów do organizowania opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach lub klubach dziecięcych na terenie Bytomia, celem zachęty, podniesiono wysokość dotacji celowej udzielanej przez gminę Bytom na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

W oparciu o zapisy uchwały nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu, w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia, został poddany konsultacjom.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »