| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 784/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f , pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 724) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Miasta Częstochowy opłatę od posiadania psów.

2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 69 zł od jednego psa.

§ 2. Zwalnia się z opodatkowania psa, przyjętego w 2014 roku ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

§ 3. 1. Pobór opłaty od posiadania psów w formie inkasa powierza się następującym podmiotom działającym na terenie Miasta Częstochowy:

1) Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”;

2) Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Spółce z o.o.

2. Za czynności określone w § 3 ust. 1 ustala się wynagrodzenie w wysokości 20% sumy pobranej opłaty od posiadania psów.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 1 uchwały, płatna jest bez wezwania w terminie do 31 marca 2014 r. lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, w administracjach Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”, w administracjach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy Wydział Finansowo-Księgowy w ING BSK II Oddz. w Częstochowie Nr 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367.

§ 5. Zobowiązuje się podmioty wymienione w § 3 ust. 1 do przekazywania pobranej opłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca wraz z wykazem osób, które uiściły tą opłatę.

§ 6. Posiadacze psów, po wpłacie opłaty i osoby spełniające warunki zwolnienia z opłaty otrzymują w administracjach domów mieszkalnych wymienionych w § 3 ust. 1 lub w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 numer ewidencyjny, który powinien być przymocowany do obroży psa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 505/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 roku.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:                             1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W E L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W E L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »