| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 786/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych, zgodnie, z którymi podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie w 2014 roku:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Stawka podatku
w zł

Posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6
stawka podatku w

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

650,00

400,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 100,00

600,00

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 350,00

750,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)               od 12 ton i poniżej 29 ton


Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

2 osie

1 100,00

1 500,00

3 osie

1 400,00

1 800,00

4 osie i więcej

1 400,00

1 800,00

b) od 29 ton włącznie


Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

2 osie

2 300,00

2 650,00

3 osie

2 300,00

2 650,00

4 osie i więcej

2 300,00

2 650,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a)


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów


Stawka podatku
w zł


Posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6
stawka podatku w

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 000,00

900,00

b) 2 osie


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

od 12 ton i poniżej 31 ton

1 100,00

1 250,00

od 31 ton do 36 ton włącznie

1 100,00

1 250,00

powyżej 36 ton

1 650,00

2 250,00

c) 3 osie i więcej


Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

od 12 ton do 36 ton włącznie

1 500,00

1 800,00

powyżej 36 ton i poniżej 40 ton

1 500,00

1 800,00

od 40 ton

2 050,00

2 750,00

4) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem przyczep i naczep związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 400,00 zł

b) od 12 ton do 36 ton włącznie


Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

1 oś

500,00

610,00

2 osie

1 200,00

1 400,00

3 osie i więcej

900,00

1 050,00

c) powyżej 36 ton


Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne
stawka podatku w


Inny system zawieszenia osi
stawka podatku w

1 oś

700,00

810,00

2 osie

1 300,00

1 670,00

3 osie i więcej

1 000,00

1 260,00

5) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Liczba miejsc


Stawka podatku
w zł

Posiadające certyfikat             EURO 5 lub EURO 6
stawka podatku w

mniej niż 15 miejsc

1 250,00

1 130,00

od 15 do 29 miejsc włącznie

1 550,00

1 350,00

równa lub większa niż 30 miejsc

1 750,00

1 550,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 503/XXVIII/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:                     1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W E L 368 z 17.12.1992)  2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W E L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »