| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zmianami) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/262/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 listopada 2013 r.

REGULAMIN
w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 1. 1. Dla podkreślenia wybitnych osiągnięć sportowych ze środków budżetu Gminy Miasta Pszów mogą być przyznawane:

1) nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy Pszów, zwanych dalej zawodnikami osiągających wysokie wyniki sportowe,

2) nagrody i wyróżnienia dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych.

3. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu, w których działają Polskie Związki Sportowe.

4. Nagrody i wyróżnienia można przyznać za wybitne wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jeden raz w roku kalendarzowym. W przypadku osiągnięcia kilku wysokich wyników przyznawana jest jedna nagroda za najwyższy wynik sportowy.

6. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Pszów po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji rozpatrującej wnioski.

7. Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia planowane są w budżecie Gminy. Wysokość przyznawanych nagród uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Miasta Pszów i może podlegać zmianom w poszczególnych latach.

8. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda może być udzielona na podstawie złożonego wniosku w trakcie roku kalendarzowego, z pominięciem terminów w zakresie złożenia i oceny wniosków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

2. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

3. Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w systemie trzystopniowym:

1) nagroda I stopnia, za udział w zawodach na poziomie międzynarodowym o randze Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Olimpiadach Specjalnych – do kwoty 2 000,00 zł brutto,

2) nagroda II stopnia, za zajęcie co najmniej 6 miejsca w zawodach na poziomie krajowym o randze Mistrzostw Polski – do kwoty 1 000,00 zł brutto,

3) nagroda III stopnia, za zajęcie co najmniej 3 miejsca w zawodach na poziomie wojewódzkim o randze Mistrzostw Województwa Śląskiego – do kwoty 500,00 zł brutto.

4. W przypadku osiągnięć w grach zespołowych przyznaje się nagrodę dla zespołu w wysokości ogółem nie przekraczającej nagrody indywidualnej.

5. Nagrodę pieniężną wypłaca się jednorazowo na wskazane konto bankowe zawodnika/prawnego opiekuna, trenera.

§ 3. Wyróżnieniem są listy gratulacyjne, dyplomy, puchary lub statuetki.

§ 4. Nagrody i wyróżnienia przyznawane zawodnikom oraz trenerom podlegają zwrotowi w przypadku:

1) przyznania na podstawie złożonych we wniosku nieprawdziwych danych,

2) anulowania osiągniętego wyniku, za który nagroda została przyznana.

§ 5. 1. Nagrody i wyróżnienia są wręczane corocznie na sesji Rady Miejskiej lub w inny uroczysty sposób w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Miasta.

2. Burmistrz Miasta może przyznawać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) klubu sportowego,

2) właściwego Polskiego Związku Sportowego,

3) stowarzyszenia kultury fizycznej lub organizacji pozarządowej działającej w zakresie kultury fizycznej,

4) Szkolnego Związku Sportowego,

5) zawodnika (lub jego prawnego opiekuna), o którym mowa w §1 ust.1.

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

4. Wzór wniosku zostanie określony w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta.

5. Wnioski w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień składać można do31 stycznia każdego rokunastępującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został osiągnięty(powyższy termin nie dotyczy wniosków udzielania nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych, o których mowa w § 1 ust. 8)w Kancelarii Urzędu Miasta Pszów lub przesłać droga pocztową na adres Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (decyduje data stempla pocztowego).

6. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności klubowej (jeśli dotyczy), potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego.

7. Burmistrz przekazuje złożone mu wnioski do właściwego w sprawach sportu Referatu Urzędu Miasta, gdzie podlega kontroli formalnej pod względem kompletności danych.

8. W razie stwierdzenia przez Referat braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia odebrania wezwania do ich usunięcia.

9. Następnie wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień po dokonanej kontroli formalnej zostają przekazane Komisji ds. nagród i wyróżnień sportowych.

§ 6. 1. Komisji ds. nagród i wyróżnień sportowych, zwana dalej Komisją, zostaje powołana przez Burmistrza Miasta w drodze Zarządzenia w celu zaopiniowania Wniosków o przyznanie nagród lub wyróżnień.

2. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim, ponad połowa członków.

3. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków,

2) przedstawienie Burmistrzowi wraz z uzasadnieniem propozycji kandydatów do nagród i wyróżnień,

3) przedstawienie propozycji formy i wysokości nagród oraz rodzaju wyróżnień.

4. Przy opiniowaniu wniosków dotyczących zawodnika Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) zajęte miejsce we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie,

2) ranga imprezy, podczas której zawodnik/drużyna zajęli wysokie miejsce.

5. Przy opiniowaniu wniosków dotyczących trenera Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) miejsce zajęte przez zawodnika/drużynę we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie,

2) ranga imprezy, podczas której zawodnik/drużyna zajęli wysokie miejsce,

3) ilość zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

6. Wysokość nagrody dla poszczególnych kandydatów proponuje Komisja, uwzględniając wielkość środków finansowych określonych w Uchwale budżetowej na dany rok.

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie(nie dotyczy wniosków udzielania nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych, o których mowa w § 1 ust. 8),

2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

8. Komisja opiniuje wnioski do dnia 1 marca każdego roku.

9. Burmistrz przyznając nagrodę lub wyróżnienie z własnej inicjatywy, nie stosuje trybu określonego w § 5 ust. 5 - 9. Inicjatywa Burmistrza wymaga jednakże zaopiniowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 - 8.

10. Do udzielania nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych, o których mowa w § 1 ust. 8, przepisy § 5 ust. 5 -9 oraz § 6 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji. Burmistrz Miasta nie jest związany opinią Komisji.

2. Decyzja Burmistrza o przyznaniu nagrody i wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Gminy Miasta Pszów.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »