| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/262/2013 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zmianami) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/262/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 27 listopada 2013 r.

REGULAMIN
w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Pszów za osiągnięcia sportowe dla osób fizycznych oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 1. 1. Dla podkreślenia wybitnych osiągnięć sportowych ze środków budżetu Gminy Miasta Pszów mogą być przyznawane:

1) nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych zamieszkujących na terenie Gminy Pszów, zwanych dalej zawodnikami osiągających wysokie wyniki sportowe,

2) nagrody i wyróżnienia dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych.

3. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu, w których działają Polskie Związki Sportowe.

4. Nagrody i wyróżnienia można przyznać za wybitne wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jeden raz w roku kalendarzowym. W przypadku osiągnięcia kilku wysokich wyników przyznawana jest jedna nagroda za najwyższy wynik sportowy.

6. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Pszów po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji rozpatrującej wnioski.

7. Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia planowane są w budżecie Gminy. Wysokość przyznawanych nagród uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Miasta Pszów i może podlegać zmianom w poszczególnych latach.

8. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda może być udzielona na podstawie złożonego wniosku w trakcie roku kalendarzowego, z pominięciem terminów w zakresie złożenia i oceny wniosków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej.

2. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

3. Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w systemie trzystopniowym:

1) nagroda I stopnia, za udział w zawodach na poziomie międzynarodowym o randze Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Olimpiadach Specjalnych – do kwoty 2 000,00 zł brutto,

2) nagroda II stopnia, za zajęcie co najmniej 6 miejsca w zawodach na poziomie krajowym o randze Mistrzostw Polski – do kwoty 1 000,00 zł brutto,

3) nagroda III stopnia, za zajęcie co najmniej 3 miejsca w zawodach na poziomie wojewódzkim o randze Mistrzostw Województwa Śląskiego – do kwoty 500,00 zł brutto.

4. W przypadku osiągnięć w grach zespołowych przyznaje się nagrodę dla zespołu w wysokości ogółem nie przekraczającej nagrody indywidualnej.

5. Nagrodę pieniężną wypłaca się jednorazowo na wskazane konto bankowe zawodnika/prawnego opiekuna, trenera.

§ 3. Wyróżnieniem są listy gratulacyjne, dyplomy, puchary lub statuetki.

§ 4. Nagrody i wyróżnienia przyznawane zawodnikom oraz trenerom podlegają zwrotowi w przypadku:

1) przyznania na podstawie złożonych we wniosku nieprawdziwych danych,

2) anulowania osiągniętego wyniku, za który nagroda została przyznana.

§ 5. 1. Nagrody i wyróżnienia są wręczane corocznie na sesji Rady Miejskiej lub w inny uroczysty sposób w terminie i miejscu wyznaczonym przez Burmistrza Miasta.

2. Burmistrz Miasta może przyznawać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) klubu sportowego,

2) właściwego Polskiego Związku Sportowego,

3) stowarzyszenia kultury fizycznej lub organizacji pozarządowej działającej w zakresie kultury fizycznej,

4) Szkolnego Związku Sportowego,

5) zawodnika (lub jego prawnego opiekuna), o którym mowa w §1 ust.1.

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

4. Wzór wniosku zostanie określony w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta.

5. Wnioski w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień składać można do31 stycznia każdego rokunastępującego po roku, w którym wysoki wynik sportowy został osiągnięty(powyższy termin nie dotyczy wniosków udzielania nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych, o których mowa w § 1 ust. 8)w Kancelarii Urzędu Miasta Pszów lub przesłać droga pocztową na adres Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (decyduje data stempla pocztowego).

6. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności klubowej (jeśli dotyczy), potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego.

7. Burmistrz przekazuje złożone mu wnioski do właściwego w sprawach sportu Referatu Urzędu Miasta, gdzie podlega kontroli formalnej pod względem kompletności danych.

8. W razie stwierdzenia przez Referat braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia odebrania wezwania do ich usunięcia.

9. Następnie wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień po dokonanej kontroli formalnej zostają przekazane Komisji ds. nagród i wyróżnień sportowych.

§ 6. 1. Komisji ds. nagród i wyróżnień sportowych, zwana dalej Komisją, zostaje powołana przez Burmistrza Miasta w drodze Zarządzenia w celu zaopiniowania Wniosków o przyznanie nagród lub wyróżnień.

2. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim, ponad połowa członków.

3. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków,

2) przedstawienie Burmistrzowi wraz z uzasadnieniem propozycji kandydatów do nagród i wyróżnień,

3) przedstawienie propozycji formy i wysokości nagród oraz rodzaju wyróżnień.

4. Przy opiniowaniu wniosków dotyczących zawodnika Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) zajęte miejsce we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie,

2) ranga imprezy, podczas której zawodnik/drużyna zajęli wysokie miejsce.

5. Przy opiniowaniu wniosków dotyczących trenera Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) miejsce zajęte przez zawodnika/drużynę we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie,

2) ranga imprezy, podczas której zawodnik/drużyna zajęli wysokie miejsce,

3) ilość zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

6. Wysokość nagrody dla poszczególnych kandydatów proponuje Komisja, uwzględniając wielkość środków finansowych określonych w Uchwale budżetowej na dany rok.

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie(nie dotyczy wniosków udzielania nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych, o których mowa w § 1 ust. 8),

2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) rezygnacji kandydata,

4) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

8. Komisja opiniuje wnioski do dnia 1 marca każdego roku.

9. Burmistrz przyznając nagrodę lub wyróżnienie z własnej inicjatywy, nie stosuje trybu określonego w § 5 ust. 5 - 9. Inicjatywa Burmistrza wymaga jednakże zaopiniowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 - 8.

10. Do udzielania nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych, o których mowa w § 1 ust. 8, przepisy § 5 ust. 5 -9 oraz § 6 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji. Burmistrz Miasta nie jest związany opinią Komisji.

2. Decyzja Burmistrza o przyznaniu nagrody i wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Gminy Miasta Pszów.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »