| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII.349.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2013 r.o kwotę363 400,00

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

364 881,00

1 481,00

750

Administracja publiczna

635,00

Dochody bieżące

635,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami


635,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

220 000,00

Dochody bieżące

220 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw


220 000,00

801

Oświata i wychowanie

91 080,00

Dochody bieżące

91 080,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)


91 080,00

852

Pomoc społeczna

53 166,00

1 481,00

Dochody bieżące

53 166,00

1 481,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami


53 166,00


1 481,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2013 r. o kwotę363 400,00 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

364 881,00

1 481,00

750

Administracja publiczna

635,00

75011

Urzędy wojewódzkie

635,00

Wydatki bieżące

635,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

635,00

801

Oświata i wychowanie

91 080,00

80104

Przedszkola

91 080,00

Wydatki bieżące

91 080,00

Wynagrodzenia i składki od nich  naliczane

91 080,00

852

Pomoc społeczna

53 166,00

1 481,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

52 366,00

Wydatki bieżące

52 366,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

52 366,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 481,00

Wydatki bieżące

1 481,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 481,00

85295

Pozostała działalność

800,00

Wydatki bieżące

800,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

800,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

220 000,00

90002

Gospodarka odpadami

220 000,00

Wydatki bieżące

220 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

220 000,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2013 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

559 080,00

559 080,00

750

Administracja publiczna

2 400,00

15 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego


2 400,00

15 000,00

Wydatki bieżące

2 400,00

15 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


2 400,00

15 000,00

Pozostałe wydatki - unijne

2 400,00

15 000,00

801

Oświata i wychowanie

111 680,00

111 080,00

80101

Szkoły podstawowe

111 680,00

20 000,00

Wydatki bieżące

91 080,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

91 080,00

Wydatki majątkowe

20 600,00

20 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 600,00

20 000,00

Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego - środki własne

20 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20 600,00

Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego - środki unijne

12 647,00

Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego - współfinansowanie

7 953,00

80104

Przedszkola

91 080,00

Wydatki bieżące

91 080,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

91 080,00

852

Pomoc społeczna

13 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13 000,00

Wydatki bieżące

13 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych


13 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

13 000,00

85395

Pozostała działalność

13 000,00

Wydatki bieżące

13 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

13 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

92195

Pozostała działalność

10 000,00

Wydatki bieżące

10 000,00

Pozostałe wydatki – środki własne

10 000,00

Projekt „Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim”

10 000,00

926

Kultura fizyczna

422 000,00

420 000,00

92601

Obiekty sportowe

420 000,00

420 000,00

Wydatki majątkowe

420 000,00

420 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

420 000,00

420 000,00

Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu-własne

420 000,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

420 000,00

Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu - współfinansowanie

420 000,00

92695

Pozostała działalność

2 000,00

Wydatki bieżące

2 000,00

Pozostałe wydatki – środki własne

2 000,00

Projekt „Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie dolny Hriĉov i gminie Krasňany” - środki własne

2 000,00

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.247.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2013” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi: dochody                                          41 229 790,63 zł, wydatki                                          44 812 724,45 zł. Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 3 582 933,82 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 2 350 000,00 zł, z pożyczek w kwocie 136 810,20 zł ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 046 123,62 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XLII.349.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »