| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/46/341/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

753.393,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

*  środki na dofinsnowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

753.393,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

900,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

900,00 zł

2/ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9.600,00 zł

w tym:

- dochody bieżące:

* wpływy z różnych dochodów

9.600,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

753.393,00 zł

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

753.393,00 zł

I. Wydatki bieżące

753.393,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

753.393,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

753.393,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

847.448,00 zł

a/ rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

86.620,00 zł

I. Wydatki bieżące

86.620,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

86.620,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

86.620,00 zł

b/  rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne

56.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

56.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

56.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

56.000,00 zł

c/ rodziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

15.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych

15.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15.000,00 zł

d/  rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

197.054,00 zł

I. Wydatki bieżące

197.054,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

197.054,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

197.054,00  zł

e/  rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

452.774,00 zł

I. Wydatki bieżące

452.774,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

452.774,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

452.774,00 zł

f/ rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

40.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

40.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

40.000,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

40.000,00 zł

2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

10.500,00 zł

a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

400,00 zł

I. Wydatki bieżące

400,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

400,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

400,00 zł

b/ rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

500,00 zł

I. Wydatki bieżące

500,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

500,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

500,00 zł

c/ rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

9.600,00 zł

I. Wydatki bieżące

9.600,00 zł

1.Wydatki jednostek budżetowych

9.600,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.600,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.000,00 zł

3/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

111.905,00 zł

rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

111.905,00 zł

I. Wydatki bieżące

111.905,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące

111.905,00 zł

w tym na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

111.905,00 zł

4/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

78.052,00 zł

a/ rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

26.820,00 zł

I. Wydatki bieżące

26.820,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

26.820,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26.820,00 zł

b/ rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne

42.300,00 zł

I. Wydatki bieżące

42.300,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

42.300,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

42.300,00 zł

c/ rozdziale 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe

8.932,00 zł

I. Wydatki bieżące

8.932,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

8.932,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8.932,00 zł

5. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

7. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 1.037.405,00 zł i jednocześnie przychody z tytułu wolnych środków. Deficyt po zmianach wynosi 7.931.388,87 zł i finansowany będzie z wolnych  środków w kwocie 5.675.790,95 zł,  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 555.597,92 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.700.000,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –  104.178.734,67  zł

-               po stronie wydatków   –   112.110.123,54 zł

- deficyt                         –      7.931.388,87  zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/46/341/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/46/341/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/46/341/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »