| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 226/XXXVII/13 Rady Gminy Janów

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust. 5a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Janów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, w kwocie 1,00 zł/godzinę.

2. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 o 25% za drugie dziecko i o 50% za trzecie dziecko w przypadku, gdy z usług przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.

3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1:

1) za dziecko, na które przyznany jest zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

2) za dziecko, którego rodzina osiąga dochód nie przekraczający sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

3) za dziecko, które było nieobecne w placówce co najmniej 5 kolejnych dni z powodu choroby (poświadczone zwolnieniem lekarskim);

4) w przypadkach losowych dotykających rodzinę dziecka (np. pożar, powódź, śmierć rodzica, itp.)

5) za lekcje religii.

§ 2.

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa § 1 ust. 1 lub 2, oraz faktycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 66/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Janów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Małgorzata Grzywna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »