| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 227/XXXVII/13 Rady Gminy Janów

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. z dnia 7 października 2013 r. (M. P. z dnia 11 października 2013 r. poz. 812)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Janów:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni– 0,75 zł;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni –4,56 zł;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni –0,20 zł.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej –0,45 zł;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej –16,16 zł;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej –10,75 zł;

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2powierzchni użytkowej –4,68 zł;

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej –4,97 zł,w tym:

- od budynków letniskowych od 1 m² powierzchni użytkowej –7,73 zł.

3. Od wartości budowli lub ich części, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7  w/c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych –2 %.

§ 2.

Ustala się podatek od środków transportowych na 2014 rok. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 155/XXV/12 Rady Gminy Janów z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Małgorzata Grzywna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 227/XXXVII/13
Rady Gminy Janów
z dnia 26 listopada 2013 r.

Wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

-samochody posiadające katalizatory spalin lub instalację gazową

673

1.081

1.212

-nie posiadające katalizatora spalin lub instalacji gazowej wyprodukowane po roku 1990

735

1.147

1.276

- nie posiadające katalizatora spalin lub instalacji gazowej wyprodukowane w roku 1990 i wcześniej

803

1.212

1.332

b) równej lub wyżej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Stawka podatku
w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

15

1.302

1.557

15

-

1.392

1.599

Trzy osie

12

19

1.629

1.762

19

23

1.892

2.018

23

-

2.141

2.300

Cztery osie i więcej

12

27

2.402

2.541

27

31

2.670

2.796

31

-

2.796

3.106


2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) Od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągniki wyprodukowane

W 1990 roku i wcześniej

Po 1990 roku

Stawka podatku w złotych

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie

1.753

1.609

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.885

1.738

b) równej lub wyżej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ciągnika siodłowego /ciągnik + przyczepa/
w tonach

Stawka podatku
w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne

Inne system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

1.822

1.954

25

31

1.954

2.081

31

36

2.173

2.192

36

2.200

2.212

Trzy osie

12

36

2.236

2.412

36

40

2.412

2.415

40

2.853

3.093

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z dziedziną rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej              631 zł;

                                                                                                                                           

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995                            567zł.

                                                                                                                                           

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + poj. silnikowy w tonach

Stawka podatku
w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub inne uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

25

1.429

1.556

25

36

1.496

1.622

36

1.743

1.902

Dwie osie

12

28

1.629

1.698

28

33

1.693

1.762

33

38

1.848

1.860

38

-

1.891

1.927

Trzy osie

12

38

1.789

1.840

38

-

2.081

2.210

5. Autobusy

Mniej niż 30 miejsc
siedzących

Równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

- Wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej

1.102

1.411

- Wyprodukowano po roku 1995

1.033

1.345


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2014.

              Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych                (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem                        od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

              Natomiast zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne,  jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

              Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 r.

              W związku z ustaleniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2013 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 15 lipca 2013 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 25 lipca 2013 r., poz. 595 - górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zostały podwyższone o 0,9 %.

              Stawki w podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od środków transportowych podwyższono również średnio o około 1,0% w stosunku do roku 2013.

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacuje się na kwotę 184.285,00 zł, czyli o 11,32 % mniej w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w podatku                         od nieruchomości wpływy wzrosną o 3,76 % czyli o kwotę 56.627,00 zł.

              Kwota różnicy między stawkami podatku od nieruchomości i środków transportowych obowiązującymi na terenie Gminy Janów, a stawkami maksymalnymi ma wpływ na wielkość otrzymywanej subwencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »