| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/251/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia na rok 2014 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatnosci tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.), art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza na rok 2014 opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala wysokość stawek opłaty od posiadania psów :

1) Od posiadania jednego psa -40 zł

2) Od posiadania każdego następnego psa -45 zł

§ 3. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 maja 2014 r. w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa.

2. W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty w terminie określonym niniejszą uchwałą, osobom zobowiązanym do jej uiszczenia dokona się wymiaru tej opłaty i przy jej poborze doliczy się odsetki za zwłokę w wysokości określonej w przepisach szczegółowych, zaś w stosunku do zalegających dokona się egzekucji administracyjnej.

3. Pobór opłaty od posiadania psów powierza sie sołtysom poszczególnych sołectw wchodzących w skład gminy Świnna i od kwoty zainkasowanej przez nich przyznaje się prowizje w wysokości 10%.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »