| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 363/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz.724) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

§ 1.

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2powierzchni użytkowej 0,67 zł.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m2powierzchni użytkowej 20,20 zł.

3. Od budynków letniskowych za 1 m2powierzchni użytkowej 7,40 zł.

4. Od garaży wolnostojących i w budynkach gospodarczych za 1 m2powierzchni użytkowej 5,90 zł.

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2powierzchni użytkowej 4,40 zł.

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2powierzchni użytkowej 10,65 zł.

7. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń za 1 m2powierzchni użytkowej 4,63 zł.

8. Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

9. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2powierzchni 0,83 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne za 1 ha powierzchni 4,51 zł.

c) zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych za 1 m2powierzchni 0,04 zł.

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2powierzchni 0,20 zł.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. powierzchnię użytkową:

a) w budynkach mieszkalnych zajętą na strychy i piwnice nie związane z działalnością gospodarczą,

b) nieruchomości stanowiące własność komunalną gminy służące do celów mieszkaniowych,

c) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań niezawodowej, bądź ochotniczej ochrony przeciwpożarowej, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

d) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań z zakresu kultury, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

e) gruntów, budynków oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej,

f) nieruchomości wykorzystywanych w celu ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Budowle służące do odprowadzania i oczyszczenia ścieków wraz z rurociągami i przewodami rozdzielczej sieci kanalizacyjnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 236/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »