| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.526.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 listopada 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXLIII/339/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXLIII/339/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, jako sprzecznej z art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako "ustawa".

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada przyjęła Statut Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Statut gminy, będący aktem prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy, stanowi między innymi o ustroju gminy i określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organów gminy w zakresie wyznaczonym przez następujące przepisy ustawy: art. 3, art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22, art. 23 ust. 2, art. 37a i art. 51 ust. 3. Wskazują one istotne i niezbędne obszary regulacji, bez których statut nie spełni funkcji ustrojowego aktu zasadniczego o charakterze lokalnym, inkorporującego zwyczaje miejscowej demokracji, odzwierciedlające potrzeby i specyfikę wspólnoty lokalnej.

Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 3 ustawy statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy . Przyjmując wskazaną wyżej regulację ustawodawca określił istotną regułę kształtującą gospodarkę finansową jednostek pomocniczych. Nie posiadają one odrębnych budżetów, a gospodarkę finansową prowadzą w ramach budżetu gminy. Choć podstawę konkretnych działań stanowić będą ustalenia uchwały budżetowej, zakres uprawnień przysługujących jednostkom pomocniczym w sferze gospodarki finansowej określa statut jednostki samorządu terytorialnego, kreujący przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy (por. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. red. R. Hausner, Z. Niewiadmski, Beck 2011). W uchwale objętej rozstrzygnięciem nadzorczym kwestie te zostały całkowicie pominięte. Niewypełnienie delegacji w tym zakresie może mieć istotny wpływ na treść uchwały budżetowej, określającej - na mocy przepisu art. 212 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) - uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Brak stosownych uregulowań w statucie jednostki samorządu terytorialnego wyłącza możliwość konkretyzacji tych uprawnień w uchwale budżetowej. Zaniechanie, o którym mowa wyżej należy zatem uznać za istotne naruszenia prawa w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy, wpływające na ocenę legalności całego aktu i skutkujące koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

Jednocześnie należy podkreślić, że oceny legalności każdego aktu prawa miejscowego dokonuje się z uwzględnieniem zasad wynikających z normy ustrojowej wyrażonej m.in. w przepisach art. 87 ust. 2 oraz 94 Konstytucji RP, która zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do ich stanowienia na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Za istotnie naruszające prawo uznaje się te postanowienia aktu prawa miejscowego, które wykraczają poza delegację ustawową, tj. które regulują kwestie nieobjęte normą upoważniającą, włączając w to postanowienia, które powtarzają lub modyfikują przepisy aktów wyższego rzędu w hierarchii źródeł prawa. Zatem, z uwagi na brak przymiotu legalności, należy także zakwestionować niżej wskazane postanowienia Statutu:

Norma upoważniająca do wydania statutu nie obejmuje prawa stanowienia w sprawie herbu gminy (§ 6 ust. 1 Statutu). Uchwały w kwestionowanym zakresie podejmowane są w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) oraz przepis kompetencyjny zawarty w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy, niebędący podstawą do wydania przepisów o charakterze ustrojowym (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2009r., sygn. II OSK 1453/08, opubl. Legalis; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2009r., sygn. II OSK 1063/09, opubl. Legalis; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2009r. sygn. IV SA/Gl 765/09, opubl. Legalis).

Przepis § 12 uchwały stanowiący, że Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych poprzez Komisję Rewizyjną, przy czym nie narusza to uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę na podstawie Ustawy, wprowadza w istocie ograniczenie funkcji kontrolnej Rady poprzez jej całkowite scedowanie na Komisję Rewizyjną (i inne komisje powoływane na podstawie ustawy), stanowiąc modyfikację art. 18a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym to Rada kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Normy kształtujące prawa i obowiązki radnego wynikające ze sprawowanego mandatu zostały określone w przepisach art. 23 i n. ustawy. Ustawodawca, pozostawiając radzie relatywną swobodę legislacji w zakresie kształtowania organizacji wewnętrznej i trybu pracy - z ich oczywistymi skutkami dla udziału radnego w pracach organów gminy, samodzielnie rozstrzygnął o innych istotnych z punktu widzenia sprawowania wolnego mandatu kwestiach, czyniąc postanowienia § 13 i § 14 ust. 1 uchwały, modyfikujące treść przepisu art. 23 ust. 1 ustawy, sprzecznymi z prawem.

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Za istotnie naruszającą prawo należy zatem uznać taką treść Statutu, która zakres uprawnień wynikających z pełnionej w Radzie funkcji (a zatem różnych od uprawnień wynikających ze sprawowanie mandatu radnego) rozszerza na inne sfery działalności publicznej, włączając w to upoważnienie do reprezentowania Rady (§ 17 Statutu). Zgodnie z przepisem art. 31 ustawy organem wyłącznie uprawnionym do reprezentowania gminy na zewnątrz jest odpowiednio wójt/burmistrz/prezydent (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2008r., sygn. IV SA/Gl 396/08);

Za sprzeczne z prawem należy uznać także postanowienia § 20 ust. 2 oraz § 59 ust. 3 uchwały, przyznające komisjom prawo powołania - za zgodą Rady - ekspertów, rzeczoznawców i biegłych. Tylko organy gminy, odpowiednio - w zakresie swych kompetencji stanowiących i kontrolnych (rada) lub wykonawczych (wójt/burmistrz/prezydent) mogą dokonywać czynności wywierających skutki na zewnątrz. Komisja rewizyjna, a także każda inna, powołana na mocy art. 21 ust. 1 ustawy, jako organy rady, uprawnień takich nie posiadają.

Wójt/burmistrz/prezydent - w drodze zarządzenia - nadaje regulamin organizacyjny, który określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy (art. 33 ust. 2 ustawy). Naruszeniem przepisów kompetencyjnych są zatem te postanowienia Statutu, które rozstrzygają o strukturze urzędu (schemacie organizacyjnym), w tym: § 41 ust. 3 i § 41 ust. 5 uchwały - w zakresie słów: "w Biurze Rady Miejskiej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2013r., sygn. III SA/Wr 507/12, opubl. Legalis).

Rada nie jest także uprawniona do określania formy prawnej aktów, które wydaje organ wykonawczy gminy w ramach wykonywania swych kompetencji (por. § 67 uchwały).

Obszar regulacji zawartej w statucie jednostki pomocniczej określa, w formie katalogu otwartego, przepis art. 35 ust. 3 ustawy (a także art. 48 ust. 1, art. 37 ust. 4). Należy zauważyć, że uchwalenie statutu jednostki pomocniczej poprzedzone jest procedurą konsultacji, która - jako forma uczestnictwa społeczności lokalnej w tworzeniu prawa miejscowego - może, w granicach normy upoważniającej, prowadzić do modyfikacji katalogu określonego w § 69 ust. 4 uchwały.

Za sprzeczne z prawem należy także uznać postanowienie § 72 ust. 2 uchwały wyliczające kwestie wymagające uregulowania w statutach jednostek organizacyjnych gminy. Należy zauważyć, że przepisy ustaw szczególnych formułują odrębne wymagania dla określonych jednostek (por. m.in. art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych; ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)).

Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Przepis art. 10 tejże ustawy przewiduje udostępnienie na wniosek, które nie musi wiązać się z osobistym wglądem. Regulacja zawarta w § 76 ust. 3 zdanie pierwsze uchwały, zawężająca formy udostępnienia dokumentów publicznych do bezpośredniego wglądu, narusza powołane wyżej przepisy. Natomiast przepis art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej określa reguły postępowania w przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanych we wniosku sposobem udostępnienia informacji. Brak jest zatem podstaw do sformułowania ogólnej statutowej zasady stanowiącej, że przeglądający dokumenty mają prawo robić notatki, odpisy, wypisy, kserokopie na koszt własny, a Urząd Gminy nie potwierdza ich zgodności z oryginałem (por. § 76 ust. 4 uchwały).

Wobec powyższego rozstrzygnięcie należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1. Rada Miejska w Ogrodzieńcu,

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »