| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 355/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, umarzania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, umarzania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Gmina Kłobuck może obejmować i nabywać udziały oraz akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych lub współtworzonych przez Gminę.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych wyłącznie w ramach kwot przewidzianych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepieniężnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej Kodeksem spółek handlowych.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego wkładu niepieniężnego.

4. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje rzeczoznawca posiadający niezbędne uprawnienia.

5. Przed nabyciem od osób trzecich udziałów lub akcji w spółkach istniejących dokonuje się szczegółowej analizy sytuacji finansowej spółki, której akcje lub udziały mają zostać nabyte oraz ustalenia wartości udziałów lub akcji.

6. Wniesienie wkładów do spółki w zamian za obejmowane udziały lub akcje oraz nabycie udziałów lub akcji dokonywane jest przez Burmistrza Kłobucka w drodze zarządzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Kłobucku w drodze uchwały określającej firmę spółki oraz liczbę i wartość nominalną udziałów lub akcji, które mają zostać objęte w zamian za wkłady lub nabyte przez Gminę.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do podejmowania w imieniu Gminy decyzji w sprawie umarzania udziałów lub akcji w spółkach w wypadkach gdy jest to dopuszczalne przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Umarzanie udziałów lub akcji będących własnością Gminy następuje w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.

3. Podjęcie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1-2, przez Burmistrza Kłobucka wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Kłobucku wyrażonej w formie uchwały określającej liczbę i wartość nominalną udziałów lub akcji, które mają zostać umorzone. Po uzyskaniu takiej zgody Burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie umorzenia udziałów lub akcji.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Kłobucka do zbywania udziałów lub akcji Gminy w spółkach.

2. Zbycie udziałów lub akcji może nastąpić zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji w trybie:

1) przetargu publicznego;

2) oferty ogłoszonej publicznie;

3) negocjacji podjętych na podstawie zaproszenia publicznego.

3. Ogłoszenie, o każdym z trybów wymienionych w ust. 2 powinno być zamieszczone co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

4. Rada Miejska w Kłobucku może na wniosek Burmistrza Kłobucka wyrazić zgodę na zbycie akcji lub udziałów w innym trybie niż przewidziany w ust. 2.

5. Każdorazowo przed ofertą zbycia udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się m. in. ich oszacowania, a także oszacowania wartości przedsiębiorstwa.

6. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego następuje na podstawie zarządzenia Burmistrza Kłobucka wydanego po wyrażeniu zgody na zbycie przez Radę Miejską w Kłobucku. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów lub akcji określa liczbę i wartość nominalną udziałów lub akcji przeznaczonych do zbycia.

§ 6. Burmistrz Kłobucka przekazuje informację Radzie Miejskiej w Kłobucku o wszelkich dokonanych transakcjach obejmujących wniesienie przez Gminę Kłobuck wkładów do spółek, umorzenie udziałów lub akcji albo zbycie udziałów lub akcji przysługujących Gminie Kłobuck. Informacja w tej sprawie powinna być złożona na najbliższej po dokonaniu tych transakcji sesji Rady Miejskiej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »