| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 356/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie regulaminu stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r, poz. 1356 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik do Uchwały Nr 356/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25 listopada 2013 r.

REGULAMIN stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14

§ 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie stadionu sportowego przy ulicy Sportowej 14 w Kłobucku, na który składają się: boisko główne, boisko boczne – treningowe, obiekty sportowe, korty tenisowe, strzelnica, basen zewnętrzny wraz z terenem zamkniętym w obrębie ogrodzenia zewnętrznego.

§ 2. 1. Wymieniony w §1 stadion jest własnością Gminy Kłobuck i przeznaczony jest do celów rekreacyjno-sportowych.

2. Stadion sportowy, o którym mowa w ust.1, może również służyć innym niż wymienione celom, w tym do odbywania imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez organizatora imprezy lub jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, po uzyskaniu zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku – administratora stadionu.

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) zajęciach-należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjno - sportowe oraz inne imprezy, o których mowa w §2,

2) organizatorze imprezy - należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną Gminy Kłobuck, przeprowadzającą imprezę o której mowa w §2,

3) administrator stadionu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną zarządzającą stadionem.

§ 4. Stadion sportowy jest powszechnie dostępny w czasie i w zakresie określonym w harmonogramie zajęć, nie później jednak niż do godz. 22:00 lub za zgodą administratora stadionu po godz. 22:00.

§ 5. Ze stadionu sportowego mogą korzystać:

1) kluby i stowarzyszenia sportowe,

2) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera, nauczyciela, instruktora lub administratora stadionu,

3) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kłobuck, w obecności nauczyciela lub instruktora,

4) inni użytkownicy po uzgodnieniu z administratorem stadionu:

- za odpłatnością zgodnie z cennikiem.

- w celu przeprowadzenia imprez, o których mowa w §2,

- w pozostałych przypadkach.

§ 6. Stowarzyszenia i kluby sportowe, osoby fizyczne korzystające z obiektów stadionu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód na użytkowanych obiektach stadionu.

§ 7. Przebywanie na terenie stadionu sportowego, w czasie innym niż czas zajęć, wymaga każdorazowo zgody administratora stadionu.

§ 8. Do uczestnictwa w imprezach odpłatnych upoważnia bilet wstępu wykupiony w kasach organizatora, który należy zachować do kontroli i okazać na każde żądanie służb porządkowych organizatora lub policji.

§ 9. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje administrator stadionu.

§ 10. 1. Każdy, kto przebywa na terenie stadionu sportowego, powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym uczestnikom zajęć sportowych i rekreacyjnych.

2. Wszystkie wejścia i wyjścia na teren stadionu sportowego oraz drogi ewakuacyjne powinny być utrzymywane w stanie wolnym od przeszkód.

§ 11. Warunkiem korzystania z boisk jest używanie stroju i obuwia sportowego dostosowanego do charakteru zajęć.

§ 12. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze stadionu zabrania się:

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu.

2) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

3) jazdy na rowerach, motocyklach po bieżni i płycie boiska;

4) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

5) korzystania z boiska bez zgody administratora stadionu;

6) przechodzenia i przebywania na terenie stadionu po zamknięciu bramy głównej.

7) Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:

a) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

b) przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych,

c) przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy masowej

2. Na terenie stadionu zabrania się:

1) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz urządzeń sportowych,

2) wprowadzania zwierząt,

3) spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających,

4) palenia ognia oraz używania, materiałów pirotechnicznych albo innych niebezpiecznych materiałów lub substancji chemicznych, z zastrzeżeniem uzyskania pisemnej zgody administratora stadionu,

5) montowania i korzystania z urządzeń lub sprzętu własnej konstrukcji,

6) używania wszelkiego rodzaju broni palnej, pneumatycznej oraz broni białej typu łuk, kusza, proca. W/w przepis nie ma zastosowania w czasie zawodów sportowych lub treningów zorganizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami,

7) rzucania wszelkimi przedmiotami,

8) wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych - bez zgody administratora stadionu lub jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, po uzyskaniu decyzji Burmistrza Kłobucka.

§ 13. 1. Polecenia dotyczące zgodnego z postanowieniami § 11 korzystania ze stadionu wydaje jego administrator, który w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego;

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

3) nakazać opuszczenie terenu stadionu.

2. Korzystający z obiektów stadionu są zobowiązani do wykonywania poleceń administratora stadionu.

§ 14. Z przyczyn niezależnych od administratora stadionu oraz na czas remontów i koniecznych napraw lub zabiegów agrotechnicznych korzystanie z obiektów stadionu może być ograniczone lub wyłączone.

§ 15. Na obiektach stadionu nie prowadzi się szatni ani depozytu dla publiczności.

§ 16. Wejście na teren stadionu jest równoznaczne z przyjęciem obowiązku przestrzegania regulaminu.

§ 17. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu stadionu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »