| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 363/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Kłobucku
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządowi Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku nadaje się statut, o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 394/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej" w Kłobucku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka i Dyrektorowi Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 363/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 25 listopada 2013 r.

STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY KŁOBUCK POD NAZWĄ "ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ" W KŁOBUCKU"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku zwany dalej ZDiGK działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2013r. poz. 594 z późn.zmianami),

2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn.zmianami),

3. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zmianami),

4. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 90 poz. 903 z późn. zmianami),

5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami),

6. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zmianami),

7. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o prawie o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zmianami),

8. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmianami),

9. uchwały Nr 219/XXI/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 11 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck,

10. uchwały Nr 90/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

11. uchwały Nr 393/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 6.06.2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku",

12. niniejszego Statutu oraz innych przepisów z zakresu prawa lokalowego i drogownictwa związanych z zakresem działania ZDiGK.

§ 2. ZDiGK jest jednostką budżetową i podlega Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. 1. ZDiGK prowadzi działalność na terenie Gminy Kłobuck.

2. Siedziba ZDiGK mieści się w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 81.

Rozdział 2.
Cel i zakres działania

§ 4. Przedmiotem działania ZDiGK jest:

1. W zakresie zarządcy dróg:

- opracowanie projektów planów finansowych remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich,urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

- przeprowadzanie, wymaganych przepisami prawa, okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w ramach których są prowadzone dzienniki odjazdu dróg,

- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie eksploatacji i utrzymania dróg,

- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

- utrzymanie zieleni przydrożnej oraz na terenach komunalnych w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

- zarządzanie i utrzymanie urządzeń odwadniających pas drogowy oraz odprowadzających wodę z pasa drogowego,

- koordynacja, nadzór i rozliczanie prac zleconych innym jednostkom – w zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy,

- utrzymanie urządzeń małej architektury na terenach stanowiących własność Gminy Kłobuck,

- utrzymanie oznakowania nazw ulic i placów.

2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:

- realizacja polityki mieszkaniowej gminy,

- inspirowanie zmian w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym,

- prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych,

- prowadzenie spraw związanych z najmem i rozliczaniem lokali użytkowych,

- prowadzenie spraw egzekucji z lokali mieszkalnych i użytkowych,

- dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych,

- ocena potrzeb remontowych,

- zlecenie wykonawstwa robót remontowych,

- reprezentowanie Gminy Kłobuck jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych,

- sprawowanie nadzoru nad remontami,

- dokonywanie odbioru robót,

- utrzymywanie w należytym stanie pomieszczeń ogólnego użytku, podwórzy, chodników, terenów zielonych, śmietników,

- prowadzenie innych spraw związanych z administrowaniem,

- współpraca z przewidzianymi prawem organami przedstawicielskimi mieszkańców zasobów.

3. W zakresie utrzymania czystości i porządku:

- zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i otwartych terenów komunalnych poprzez likwidację składowania odpadów w miejscach niedozwolonych oraz przeciwdziałanie takiemu składowaniu, ustawianie ulicznych pojemników na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz odbiór ich zawartości,

- utrzymanie czystości miejsc Pamięci Narodowej,

- prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- zapewnianie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z dróg gminnych.

4. W zakresie organizacji transportu zbiorowego:

- rozliczanie operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck,

- wydawanie zgody i określenie warunków na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck,

- utrzymywanie czystości w obrębie przystanków i wiat przystankowych na terenie Gminy Kłobuck,

- utrzymanie właściwego stanu technicznego wiat przystankowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck.

5. Realizowanie innych zadań służących zaspokojeniu potrzeb ludności w zakresie określonym przez organ założycielski i wielkości przydzielonych środków finansowych.

6. Prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla potrzeb swoich pracowników – w granicach określonych odrębnymi przepisami.

7. Realizowanie innych zadań zleconych przez organy gminy lub powierzonych w drodze umów

zgodnie z przepisami prawa.

Jednostka nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 3.
Organizacja Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej

§ 5. 1. ZDiGK kieruje Dyrektor, który ponosi jednoosobową odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

2. Dyrektora ZDiGK zatrudnia i zwalnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Kłobucka, który jest jego zwierzchnikiem służbowym. W szczególności Burmistrz ustala w granicach przewidzianych prawem wynagrodzenie i szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora ZDiGK.

§ 6. 1. ZDiGK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a kieruje nim Dyrektor.

2. Dyrektor ZDiGK podejmuje decyzje z zakresu prawa pracy samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującym prawem ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego i podległych mu bezpośrednio pracowników, dla których jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

4. Strukturę organizacyjną ZDiGK, podział czynności i odpowiedzialność zatrudnionych osób określa regulamin organizacyjny, który opracowuje Dyrektor, a zatwierdza Burmistrz.

Rozdział 4.
Mienie ZDiGK

§ 7. 1. Mienie ZDiGK jest mieniem komunalnym będącym w zarządzie wg stanu na dzień przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i rozpoczęcia działalności Zarządu mienia Komunalnego oraz pozostałe przekazywane w zarządzanie mieniem Gminy.

2. ZDiGK gospodaruje powierzonym mu mieniem komunalnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział 5.
Działalność ZDiGK i jego gospodarka finansowa

§ 8. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu ZdiGK upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor w granicach udzielonego mu przez Burmistrza Kłobucka pełnomocnictwa lub jego pełnomocnik.

2. Dyrektor ZDiGK ustanawia i odwołuje pełnomocnika po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Kłobucka. Ustanowieni przez Dyrektora pełnomocnicy ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ich skutki.

3. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Dyrektor ZDiGK zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie finansowym w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Kłobucka.

§ 9. 1. ZDiGK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej ZdiGK stanowi roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

3. ZDiGK pobrane dochody odprowadza na rachunek bankowy Gminy.

§ 10. Szczegółową działalność ZDiGK planowania i sprawozdawczości statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania czynszu regulują odrębne przepisy prawne.

Rozdział 6.
Kontrola i nadzór

§ 11. 1. Nadzór nad ZDiGK pełni Burmistrz Kłobucka.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem gminy sprawuje Skarbnik Gminy.

3. Ocenę pracy Dyrektora ZDiGK dokonuje Burmistrz Kłobucka.

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

Rozdział 7.
Prawa i obowiązki pracowników

§ 12. Prawa i obowiązki pracowników ZDiGK określają odrębne przepisy prawa w szczególności:

ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) oraz Regulamin wynagradzania pracowników Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Zarząd używa pieczęci o treści:

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej

w Kłobucku

ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck

tel/ 034-317-23-22 fax 034-310-03-26

Regon 150516530 NIP 574-00-13-278

2. Statut ZDiGK nadaje Rada Miejska w Kłobucku.

3. Zmiany Statutu ZDiGK, mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »