| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/392/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Udzielić dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice.

§ 2. Zasady udzielenia i rozliczenia dotacji określa „Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice” będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/392/2013
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 26 listopada 2013 r.

Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Celem dotacji jest poprawa jakości powietrza w gminie Pawłowice poprzez ograniczenie zanieczyszczenia ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz wzrost wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.

2. Warunkiem uzyskania dotacji jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji.

3. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji do następujących rodzajów inwestycji:

1) wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła lub

2) wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła z jednoczesnym montażem układu solarnego lub pompy ciepła lub

3) montażu układu solarnego lub pompy ciepła.

4. Do korzystania z dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są podmioty i jednostki wymienione w art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), będące właścicielami mieszkań lub budynków jednorodzinnych mieszkalnych na terenie Gminy Pawłowice, zwane dalej Wnioskodawcą.

5. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Wnioskodawcy spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotacja przyznawana jest i rozliczana w danym roku budżetowym.

6. W przypadku jeżeli Wnioskodawca złoży wniosek o dotację dotyczącą inwestycji służących ochronie powietrza realizowanej w nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowić ona będzie pomoc de minimis w zależności od zakresu prowadzonej działalności:

a) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r.) ,

b) pomoc de minimis w rolnictwie , w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. L 337 z 21.12.2007r.),

c) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. L 193 z 25.07.2007r.).

7. Wnioski rozpatruje merytorycznie, formalnie i rachunkowo Komisja powołana przez Wójta Gminy.

Warunki ubiegania się i wysokość dotacji według rodzaju inwestycji

§ 2. 1. Dotacja do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła w nieruchomości może być przyznana:

1) do wymiany starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

a)               kocioł gazowy,

b)               kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem paliwa (tzw. kocioł z podajnikiem) posiadający atest energetyczno-emisyjny,

c)               kocioł olejowy,

d)               przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła,

e)               pompa ciepła,

f)               źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku),

g) źródła ciepła przeznaczonego specjalnie do spalania paliw odnawialnych (biomasy) np.: drewna, słomy,

h)               wkłady kominkowe jeśli są jedynym źródłem ciepła w budynku,

2) wyłącznie do źródeł ciepła zamontowanych w budynkach oddanych do użytkowania przed 2009 rokiem,

3) jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Pawłowice.

2. Dotacja do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła z jednoczesnym montażem układu solarnego lub pompy ciepła w nieruchomości, może być przyznana:

1) do wymiany starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1,

2) wyłącznie do źródeł ciepła zamontowanych w budynkach oddanych do użytkowania przed rokiem 2009,

3) jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Pawłowice,

4) jeżeli zamontowany układ solarny lub pompa ciepła służy do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Pawłowice,

3. Dotacja do montażu układu solarnego lub pompa ciepła w nieruchomości, może być przyznana:

1) jeżeli zamontowany układ solarny lub pompa ciepła służy do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Pawłowice,

2) pod warunkiem, że budynek wyposażony jest w ekologiczne źródło ciepła wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, spełniające warunki niniejszego Regulaminu,

§ 3. 1. Wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania dotacji spełniający warunki wymienione w § 2, którzy otrzymali dofinansowanie w latach poprzednich do „inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji” mogą ubiegać się ponownie o dofinansowanie na ten sam budynek jednorodzinny lub mieszkanie pod warunkiem, że zdemontują stare źródło ciepła i zamontują wyłącznie jedno z następujących źródeł ciepła:

1) kocioł gazowy,

2) przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła,

3) pompa ciepła,

4) źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku).

2. Dotacja Wnioskodawcom wymienionym w § 3 ust. 1 może być udzielona w wypadku, gdy spełnione są pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.

3. Wnioskodawcy uprawnieni do dofinansowania spełniający warunki wymienione w § 2, którzy otrzymali dofinansowanie w latach poprzednich do „inwestycji służących ochronie powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie zjawiska zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji” nie będą mogli otrzymać ponownie dofinansowania, jeśli nie spełniają warunków wymienionych w § 3 ust. 1 i 2.

4. Dotację na poszczególne rodzaje inwestycji wymienione w § 2, o których mowa w niniejszym Regulaminie przyznaje się tylko raz na ten sam budynek mieszkalny.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji jest całkowita likwidacja wszystkich tradycyjnych palenisk, pieców w budynku mieszkalnym nie spełniających warunków niniejszego Regulaminu.

2. Dotacji nie podlegają:

1) zakupy kotłów przenośnych, pieców akumulacyjnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego,

2) zakupy kotłów na paliwo stałe posiadające wyłącznie komorę zasypową z rusztem,

3) zakupy układów solarnych lub pomp ciepła, jeżeli są zamontowane w budynku mieszkalnym, w którym zamontowane źródła ciepła nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu.

§ 5. 1. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę.

2. Kosztami kwalifikowanymi w przypadku:

1) wymiany starego źródła ciepła na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła są wydatki poniesione na zakup materiałów wchodzących w skład wymiennika ciepła i przyłącza sieci ciepłowniczej lub/i opłaty przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej,

2) wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła są wydatki poniesione na zakup źródeł ciepła wymienionych w § 2 ust 1 pkt 1,

3) montażu układu solarnego lub pompy ciepła są wydatki poniesione na zakup materiałów wchodzących w skład układu solarnego lub pompy ciepła.

3. Koszt kwalifikowany ustalany będzie na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawcę lub/i podpisanej przez Wnioskodawcę umowy przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej wraz z potwierdzeniem opłaty przyłączeniowej. Jeżeli na fakturze nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany wymieniony w § 5 ust. 2, w takim wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawcy faktury o wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych wymienionych w § 5 ust. 2.

4. Koszt ponoszony przez Wnioskodawcę za usługę związaną z montażem nowego ekologicznego źródła ciepła, układu solarnego lub pompy ciepła przez instalatora nie jest kosztem kwalifikowanym.

§ 6. 1. Kwotę dotacji dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala się na podstawie kosztów kwalifikowanych wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 według następujących zasad:

1) dotacja do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie więcej niż 3.000,00 złotych.

2) dotacja do montażu układu solarnego lub pompy ciepła wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie więcej niż 3.000,00 złotych.

3) dotacja do jednoczesnej wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz montażu układu solarnego lub pompy ciepła stanowi sumę dotacji ustalonych według zasad określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2,

2. Kwotę dotacji dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch mieszkań) ustala się na podstawie kosztów kwalifikowanych wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 według następujących zasad:

1) dotacja do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie więcej niż 1.500,00 złotych w przeliczeniu na jeden lokal, jednak w sumie nie więcej niż 5.000,00 złotych,

2) dotacja do montażu układu solarnego lub pompy ciepła wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie więcej niż 1.500,00 złotych w przeliczeniu na jeden lokal, jednak w sumie nie więcej niż 5.000,00 złotych,

3) dotacja do jednoczesnej wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz montażu układu solarnego lub pompy ciepła stanowi sumę dotacji ustalonych według zasad określonych w § 6 ust. 2 pkt 1 i 2.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji

§ 7. 1. Wójt Gminy ogłasza na stronie internetowej Urzędu Gminy informacje o warunkach i terminach składania wniosków.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotacje w danym roku budżetowym zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji jednej z wymienionych w § 2.

3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien zawierać następujące informacje:

1) nazwę i adres Wnioskodawcy/ów ubiegających się o dotację,

2) numer telefonu kontaktowego,

3) PESEL lub NIP, seria i numer dowodu osobistego,

4) numer konta bankowego,

5) adres budynku w którym dokonano inwestycji,

6) rodzaj planowanej inwestycji,

7) rodzaj posiadanych źródeł ciepła,

8) termin realizacji inwestycji,

9) wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych przy realizacji inwestycji.

4. Do wniosku o którym mowa w § 7 ust 2 należy dołączyć następujące załączniki:

1) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu na własność nieruchomości w której dokonywana będzie inwestycja wymieniona w § 2,

2) dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku przed rokiem 2009, a w razie jego braku przekazanie innego dokumentu, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania,

3) w przypadku dołączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie podpisać,

4) udokumentowania formy prawnej Wnioskodawcy, nie dotyczy to osób fizycznych,

5) oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek,

6) Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez Wnioskodawcę,dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołóstwie, należy dołączyć również dokumenty i informacje o których mowa w art. 37 ust.1 lub ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de mininis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

5. Wnioski o których mowa w ust. 2 przyjmowane są do 31 października danego roku i rozpatrywane według kolejności złożenia.

§ 8. 1. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. Komisja sprawdza wniosek, a w razie potrzeby dokonuje wizji w budynku mieszkalnym w celu potwierdzenia zgodności informacji w złożonych wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się podmiot do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne. Z weryfikacji wniosku Komisja sporządza protokół.

5. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą, a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji, która określa w szczególności:

1) określenie przeznaczenia dotacji – nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania,

2) kwota udzielonej dotacji,

3) termin realizacji zadania,

4) termin wykorzystania i rozliczenia dotacji nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku,

5) warunki otrzymania i przekazania dotacji,

6) termin i sposób rozliczania dotacji,

7) termin przekazania dotacji,

7. Umowa, o której mowa w ust. 6 zawierana jest z Wnioskodawcą, z chwilą posiadania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Pawłowice. Brak środków w budżecie gminy Pawłowice na ten cel skutkuje odmową udzielenia dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

8. Wójt Gminy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty zawiadamia Wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie podpisania umowy.

9. Nie podpisanie umowy dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy skutkuje nie przyznaniem dotacji.

Kontrola i rozliczanie dotacji

§ 9. 1. Po realizacji inwestycji wnioskodawca w terminie określonym w zawartej umowie o której mowa w § 8 ust. 6 składa wniosek rozliczający otrzymaną dotację.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien zawierać następujące informacje:

1) nazwę i adres Wnioskodawcy/ów którym udzielono dotację,

2) numer telefonu kontaktowego,

3) numer umowy dotacji,

4) adres budynku w którym dokonano inwestycji,

5) rodzaj wykonanej inwestycji (nazwa kotła i na jakie paliwo, lub/i nazwę układu solarnego),

6) rodzaj posiadanych źródeł ciepła po zrealizowaniu inwestycji,

7) termin zakończenia inwestycji (miesiąc),

8) rzeczywista wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

3. Do wniosku rozliczającego dotację, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca dołącza następujące załączniki:

1) faktury zakupów lub/i podpisane przez Wnioskodawcę umowy przyłączeniowej do sieci ciepłowniczej dokumentujące koszty kwalifikowane ustalone zgodnie z § 5,

2) oświadczenie o likwidacji w budynku starego kotła i jego zamianę na nowe ekologiczne źródło ciepła (przy inwestycji wymienionej § 2 ust. 1 lub 2),

3) przy ogrzewaniu gazem protokół z próby szczelności instalacji gazowej (przy inwestycji wymienionej § 2 ust. 1 lub 2),

4) przy ogrzewaniu ekologicznym kotłem węglowym z automatycznym dozowaniem paliwa należy dołączyć aktualne (na dzień zakupu kotła) świadectwo badań energetyczno-emisyjnych (przy inwestycji wymienionej § 2 ust. 1 lub 2),

5) w przypadku dołączenia kserokopii, należy je opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznie podpisać,

4. Faktury zakupów lub/i podpisane przez Wnioskodawcę umowy przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej wymienione w ust. 3 pkt 1 nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty podpisania umowy o której mowa w § 8 ust. 6.

5. Wniosek rozliczający otrzymaną dotację o którym mowa w ust. 1 należy składać w terminie ustalonym w umowie o udzielenie dotacji o której mowa § 8 ust. 6.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym otrzymaną dotację, wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania.

7. Wniosek nie poprawiony przez Wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 6, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem, z winy Wnioskodawcy umowy o której mowa w § 8 ust. 6 z jednoczesną odmową udzielenia dotacji.

8. Sposób wykorzystania udzielonej dotacji zgodnie z zawartą umową podlega kontroli Komisji powołanej przez Wójta Gminy. Kontrola Komisji polega na:

1) sprawdzeniu zgodności wniosku rozliczającego z zawartą umową dotacji,

2) sprawdzeniu przedłożonych dokumentów ze zrealizowaną inwestycją,

3) dokonaniu wizji w budynku mieszkalnym w celu potwierdzenia wykonania inwestycji oraz zgodności złożonych informacji we wniosku rozliczającym przyznaną dotację,

4) ustaleniu właściwej wysokości kwoty dotacji na podstawie zawartej umowy oraz przedłożonych faktur zakupów wymienionych w ust. 3 pkt 1,

5) sporządzeniu protokołu z przeprowadzonej wizji oraz rozpatrywania wniosku rozliczającego.

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku rozliczającego dotację przez Komisję stanowi podstawę do zawarcia pomiędzy Gminą, a Wnioskodawcą umowy dotacji przekazującej ostateczną kwotę dotacji na konto wskazane przez Wnioskodawcę.

§ 10. W okresie użytkowania dofinansowanego rodzaju inwestycji zgodnej z zawartą umową Wnioskodawca nie może korzystać ze źródła ciepła nie spełniającego wymogów niniejszego Regulaminu oraz stosować paliwa innego niż określonego w świadectwie badań energetyczno- emisyjnych dla danego źródła ciepła.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »