| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2014r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 z p.óźn.zm.) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust.13, art. 7 ust.3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach loklanych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) RADA GMINY PSARY uchwala

§ 1. Określić stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Psary :

1)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł za 1ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł za 1m2 powierzchni

d) od gruntów zajętych pod drogi oznaczonych „dr” w ewidencji gruntów, z wyłączeniem dróg publicznych - 0,14 zł za m2 powierzchni

2)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł za 1m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,49 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

3)od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwolnić z podatku od nieruchomości :

1)grunty, budynki i ich części i budowle i ich części stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

2)grunty, budynki i ich części i budowle i ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na organizowaniu sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2010 r, Nr 127 poz. 857 z póżn. zm.)

3)grunty, budynki i ich części i budowle i ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r.- o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012. 406 jt)

4)grunty zajęte na cmentarze lub ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny cmentarzy (ZC) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle, z wyjątkiem gruntów, budynków i ich części budowli i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

5)grunty, budynki i ich części i budowle i ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie niezawodowej ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Określić wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych:

- wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

- wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

- wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

- wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. 1)Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

2)Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Psary.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/385/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXXVII/385/2013 z dnia 28.11.2013r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/385/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXXVII/385/2013 z dnia 28.11.2013r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/385/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXXVII/385/2013 z dnia 28.11.2013r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/385/2013
Rady Gminy Psary
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Psary Nr XXXVII/385/2013 z dnia 28.11.2013r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »