| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/294/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.5 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (Monitor Polski z 2013r. poz. 724), na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,42 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych:

a) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego – 0,30 zł od 1 m2powierzchni.

b) innych niż wymienione pod lit.a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,44 zł od 1 m2powierzchni

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,42 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,46 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,56 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków lub ich części:

a) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 3,76 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) innych niż wymienione pod lit.a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,53 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

3. Od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust.3-7 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy w: B.S. Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXV/179/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

2) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »