| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/471/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art.5 i art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz.613 z późn zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z 3 grudnia 2010 r.).

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Racibórz w 2014 roku wynoszą:

1) od 1 m2powierzchni użytkowej:

a) budynków lub ich części mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,68 zł

b) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,48 zł

c) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,44 zł

d) budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,48 zł

e) budynków gospodarczych osób fizycznych, za wyjątkiem garaży – 4,18 zł

f) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,44 zł

g) pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt 1 lit a do e - w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,44 zł

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,38 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2powierzchni.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. 1. Ustala się wzór wykazu nieruchomości dla podmiotów określonych w art.6 ust.6 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla podatników określonych w art.6 ust.9 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/326/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/471/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/471/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na Radę Gminy określenie w drodze uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzoru wykazu nieruchomości dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art.20 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2012 roku wyniósł 0,9%. Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem. Wskaźnik ten w 2008 roku wyniósł 4,2%, w 2009 roku - 3,5%, w 2010 roku - 2,6%, w 2011 roku - 4,2%, w 2012 roku  - 4%. Przyjęte uchwałą stawki na 2014 rok zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 0,9% w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku. Wyjątek stanowi stawka od gruntów pozostałych, oraz budynków lub ich części mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne. Stawki te nie zostały zmienione. Ustawa w tych kategoriach przedmiotu opodatkowania daje możliwość zastosowania stawki odpowiednio 0,46zł. oraz 0,74zł. za 1m2powierzchni. Przyjęte uchwałą stawki oscylują w granicach 54% do 98% stawki górnej. Największa obniżka dotyczy gruntów pozostałych oraz budynków gospodarczych osób fizycznych za wyjątkiem garaży i wynosi 78% i 54% maksymalnej stawki. Różnice kwotowe w zakresie tych stawek (maksymalne minus obowiązujące) wynoszą odpowiednio 0,10zł za 1m2i 3,55zł za 1m2. Zwolniono z podatku budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Do uchwały dołączono zgodnie z art. 6 ust.13 ww. ustawy wzory formularzy podatkowych: informację w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014 i deklarację na podatek od nieruchomości na rok 2014. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 22.10.2013r. do 04.11.2013r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »