| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/473/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz.969 z późn. zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.465) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory deklaracji na podatek rolny i leśny oraz informacji o gruntach i lasach, obowiązujące na terenie gminy Racibórz:

1) wzór „Deklaracji w sprawie podatku rolnego od gruntów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór „Deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór „Informacji o lasach stanowiących własność osób fizycznych” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Racibórz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/162/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy w zakresie podatku rolnego i leśnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/473/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/473/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/473/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Obowiązek podjęcia powyższej uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 30.10.2013r. do 12.11.2013r. nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »