| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.19.2013 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/323/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Zebrzydowice zadania związanego z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice.


POWIAT CIESZYŃSKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, w imieniu którego występują:
Jerzy Nogowczyk - Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Jerzy Pilch - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego
jako strona Powierzająca,
oraz GMINA ZEBRZYDOWICE którą reprezentuje:
Andrzej Kondziołka - Wójt Gminy Zebrzydowice
jako strona Przyjmująca, ustalają co następuje:

§ 1.

Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Zebrzydowice przyjmuje wykonywanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2013/2014, tj. odśnieżanie, usuwanie śniegu, lodu, posypywanie materiałem uszorstniającym oraz oczyszczenie chodników po sezonie zimowym.

§ 2.

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na następujących ciągach drogowych przebiegających przez teren Gminy Zebrzydowice:

- 2646 S Pielgrzymowice - Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach - 1,700 km

- 2645 S gr. państwa - Marklowice - Zebrzydowice, ul. Asnyka, ul. Mickiewicza w Marklowicach Górnych - 1,060 km

- 2625 S Kaczyce Grn. – Kaczyce Dln., ul. Konopnickiej w Kaczycach - 1,800 km

- 2624 S gr. państwa - Kaczyce - Pogwizdów - Cieszyn, ul. Sobieskiego w Kaczycach - 0,760 km

razem: 5,320 km

§ 3.

1. Kwota dotacji na prowadzenie zadań wynikających z porozumienia wynosi: 15.960 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), według stawki 3 zł/1mb chodnika.

2. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność na podstawie potwierdzonych kserokopii faktur od Wykonawcy na rachunek Gminy Zebrzydowice nr 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001 BS Jastrzębie Zdrój.

3. Strona Powierzająca przekaże dotację w wysokości udokumentowanych wydatków na zimowe utrzymanie chodników, jednak nie więcej niż 15.960 zł.

4. Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.

5. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań o których mowa w §1 w terminie do 31 maja 2014, przedstawiając kserokopie opisanych faktur oraz rachunków.

6. Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01.11.2013 roku do 30.04.2014 roku.

§ 5.

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Zebrzydowice


Andrzej Kondziołka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »