| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/870/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej”

W związku z art. 17,12 ust. 1. pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Uchwalić statut jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej”.

§ 2. Uchwala się statut jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Zasady gospodarki finansowej Miejskiego Schroniska oraz zasady rozliczeń z budżetem miasta, w tym zasady likwidacji oraz przekształceń jednostki, określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/2030/2006 z dnia 10 października 2006 roku
w sprawie utworzenia Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/870/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, zwane dalej Schroniskiem działa na podstawie:             

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2013r. poz. 856),

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

- niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Schronisko jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Gminy Bielsko-Biała.

2. Schronisko prowadzi działalność statutową na potrzeby i na terenie Gminy Bielsko-Biała.

3. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3. 1. Celem działalności Schroniska jest wyłapywanie i zapewnianie opieki wałęsającym się zwierzętom domowym /psom, kotom/.

2. W szczególności do zakresu działania Schroniska należą następujące zadania:

- przyjmowanie i przechowywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych,

- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielsko-Biała,

- przyjmowanie i przechowywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych, które zostały ranne lub porzucone na terenie gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych,

- leczenie zwierząt chorych przebywających w Schronisku,

- usypianie ślepych miotów oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych przyjętych do Schroniska w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt,

- zbieranie zwłok zwierząt pozostawionych na terenie gminy Bielsko-Biała oraz gmin na podstawie porozumień międzygminnych a następnie przekazywanie ich do zakładu utylizacji,

- odpłatne przyjmowanie zwłok zwierząt domowych oraz produktów zwierzęcych do utylizacji,

- identyfikacja oraz rejestracja komputerowa psów oddanych do adopcji,

- poszukiwanie nowych domów opieki dla bezdomnych zwierząt,

- współpraca z lecznicami dla zwierząt oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,

- prowadzenie wśród mieszkańców miasta działań informacyjnych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami,

- organizowanie wolontariatu w Schronisku, w tym nadzór nad działaniami wolontariuszy określonymi w regulaminie wolontariatu.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 4. 1. Schroniskiem kieruje Kierownik Schroniska zatrudniany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 2. Kierownik Schroniska odpowiada za całokształt działalności jednostki budżetowej oraz reprezentuje Schronisko na zewnątrz.

3. Kierownik Schroniska podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym w planach finansowych i rzeczowych przyjętych do realizacji zadań budżetowych.

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Schroniska upoważniony jest samodzielnie kierownik na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich zatrudnionych pracowników w Schronisku.

6. Strukturę organizacyjną Schroniska określa "Regulamin organizacyjny Schroniska" ustalany przez Kierownika Schroniska i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

7. Kierownik Schroniska opracowuje cennik opłat i przedkłada go do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 5. 1. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Schronisko prowadzi racjonalną gospodarkę w ramach środków finansowych przyznanych z budżetu gminy.

3. Kierownik Schroniska każdego roku przedstawia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej roczny plan dochodów i wydatków jednostki.

4. Schronisko prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Schronisko posiada odrębny rachunek bankowy.             

Rozdział 5.
NADZÓR NAD SCHRONISKIEM

§ 6. 1. Nadzór i kontrolę nad Schroniskiem sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

2. Skargi na działalność Kierownika Schroniska rozpatruje Rada Miejska w Bielsku-Białej.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »