| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/870/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia statutu jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej”

W związku z art. 17,12 ust. 1. pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Uchwalić statut jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej”.

§ 2. Uchwala się statut jednostki budżetowej pod nazwą „Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Zasady gospodarki finansowej Miejskiego Schroniska oraz zasady rozliczeń z budżetem miasta, w tym zasady likwidacji oraz przekształceń jednostki, określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 4. Traci moc załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/2030/2006 z dnia 10 października 2006 roku
w sprawie utworzenia Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/870/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 listopada 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, zwane dalej Schroniskiem działa na podstawie:             

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2013r. poz. 856),

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

- niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Schronisko jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Gminy Bielsko-Biała.

2. Schronisko prowadzi działalność statutową na potrzeby i na terenie Gminy Bielsko-Biała.

3. Nadzór nad działalnością Schroniska sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3. 1. Celem działalności Schroniska jest wyłapywanie i zapewnianie opieki wałęsającym się zwierzętom domowym /psom, kotom/.

2. W szczególności do zakresu działania Schroniska należą następujące zadania:

- przyjmowanie i przechowywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych,

- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielsko-Biała,

- przyjmowanie i przechowywanie psów i kotów zagubionych, zabłąkanych, które zostały ranne lub porzucone na terenie gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych,

- leczenie zwierząt chorych przebywających w Schronisku,

- usypianie ślepych miotów oraz przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych przyjętych do Schroniska w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt,

- zbieranie zwłok zwierząt pozostawionych na terenie gminy Bielsko-Biała oraz gmin na podstawie porozumień międzygminnych a następnie przekazywanie ich do zakładu utylizacji,

- odpłatne przyjmowanie zwłok zwierząt domowych oraz produktów zwierzęcych do utylizacji,

- identyfikacja oraz rejestracja komputerowa psów oddanych do adopcji,

- poszukiwanie nowych domów opieki dla bezdomnych zwierząt,

- współpraca z lecznicami dla zwierząt oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,

- prowadzenie wśród mieszkańców miasta działań informacyjnych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami,

- organizowanie wolontariatu w Schronisku, w tym nadzór nad działaniami wolontariuszy określonymi w regulaminie wolontariatu.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

§ 4. 1. Schroniskiem kieruje Kierownik Schroniska zatrudniany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 2. Kierownik Schroniska odpowiada za całokształt działalności jednostki budżetowej oraz reprezentuje Schronisko na zewnątrz.

3. Kierownik Schroniska podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym w planach finansowych i rzeczowych przyjętych do realizacji zadań budżetowych.

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Schroniska upoważniony jest samodzielnie kierownik na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.

5. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich zatrudnionych pracowników w Schronisku.

6. Strukturę organizacyjną Schroniska określa "Regulamin organizacyjny Schroniska" ustalany przez Kierownika Schroniska i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

7. Kierownik Schroniska opracowuje cennik opłat i przedkłada go do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 5. 1. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Schronisko prowadzi racjonalną gospodarkę w ramach środków finansowych przyznanych z budżetu gminy.

3. Kierownik Schroniska każdego roku przedstawia Prezydentowi Miasta Bielska-Białej roczny plan dochodów i wydatków jednostki.

4. Schronisko prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Schronisko posiada odrębny rachunek bankowy.             

Rozdział 5.
NADZÓR NAD SCHRONISKIEM

§ 6. 1. Nadzór i kontrolę nad Schroniskiem sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

2. Skargi na działalność Kierownika Schroniska rozpatruje Rada Miejska w Bielsku-Białej.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »