| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/11/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pózn.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Zmienić treść załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XVII.2.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/11/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji:

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

I

Jednostki sektora finansów publicznych

1 970 000

0

448 266

1

921

92109

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

1 970 000

0

0

2

600

60003

Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

0

0

266 000

3

750

75011

Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu

0

0

7 000

4

750

75023

Pomoc finansowa dla Miasta Lelów na usuwanie skutków powodzi

10 000

5

801

80104

Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego

0

0

88 000

6

801

80110

Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

0

0

501

7

851

85149

Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

0

0

40 000

8

851

85158

Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

36 765

II

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

234 499

0

908 500

1

010

01009

Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej

0

0

105 000

2

750

75095

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi

0

0

23 000

3

754

75412

Dotacje bieżące dla jednostek OSP

0

0

60 000

4

754

75412

Dotacja majątkowa dla jednostki OSP

0

0

30 000

5

801

80104

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych

234 499

0

0

6

851

85149

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej

0

0

10 000

7

851

85154

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

0

0

10 000

8

852

85295

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"

0

0

40 000

9

926

92695

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

0

0

330 500

10

921

92120

Dotacja dla Parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem

0

0

300 000

OGÓŁEM (I + II)

2 204 499

0

1 356 766


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/11/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

52 000,00

Dochody bieżące

52 000,00

wpływ z ugody zawartej z Kompanią Węglową jako zwrot kosztów na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod ul. Mikołaja

52 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 373,00

Dochody bieżące

15 373,00

zwrot kosztów dotacji do niepublicznych przedszkoli

15 373,00

926

KULTURA FIZYCZNA

69 686,45

Dochody bieżące

69 686,45

wpływ środków za szkody powstałe w obiektach sportowych przy ul. Warszawskiej 294 i 270

19 286,45

wpływ środków za wynajem Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 294

50l 400,00

Ogółem

137 059,45


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/11/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

27 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

27 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

27 000,00

odszkodowania za grunty zajęte pod ul. Borowinową i Powstańców Śląskich

27 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

37 627,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

37 627,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 627,00

wynagrodzenia osobowe

37 627,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

53 000,00

80104

Przedszkola

53 000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące

53 000,00

dotacja do niepublicznego przedszkola "Karolek"

35 000,00

dotacja do niepublicznych przedszkoli za dzieci z Bierunia uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin

18 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

94 686,45

92601

Obiekty sportowe

94 686,45

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

podatek od towarów i usług VAT

25 400,00

zakup energii

69 286,45

Ogółem

174 686,45

37 627,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »