| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/11/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pózn.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Zmienić treść załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XVII.2.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/11/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji:

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

I

Jednostki sektora finansów publicznych

1 970 000

0

448 266

1

921

92109

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

1 970 000

0

0

2

600

60003

Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

0

0

266 000

3

750

75011

Dotacja na realizację porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków o wydanie paszportu

0

0

7 000

4

750

75023

Pomoc finansowa dla Miasta Lelów na usuwanie skutków powodzi

10 000

5

801

80104

Realizacja porozumień w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez gminy na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ innych niż jednostka samorządu terytorialnego

0

0

88 000

6

801

80110

Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

0

0

501

7

851

85149

Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

0

0

40 000

8

851

85158

Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

36 765

II

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

234 499

0

908 500

1

010

01009

Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej

0

0

105 000

2

750

75095

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi

0

0

23 000

3

754

75412

Dotacje bieżące dla jednostek OSP

0

0

60 000

4

754

75412

Dotacja majątkowa dla jednostki OSP

0

0

30 000

5

801

80104

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych

234 499

0

0

6

851

85149

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej

0

0

10 000

7

851

85154

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

0

0

10 000

8

852

85295

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"

0

0

40 000

9

926

92695

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

0

0

330 500

10

921

92120

Dotacja dla Parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzmocnienie stropu chóru muzycznego oraz rekonstrukcję prospektu organowego wraz z jego posadowieniem

0

0

300 000

OGÓŁEM (I + II)

2 204 499

0

1 356 766


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/11/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

52 000,00

Dochody bieżące

52 000,00

wpływ z ugody zawartej z Kompanią Węglową jako zwrot kosztów na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod ul. Mikołaja

52 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 373,00

Dochody bieżące

15 373,00

zwrot kosztów dotacji do niepublicznych przedszkoli

15 373,00

926

KULTURA FIZYCZNA

69 686,45

Dochody bieżące

69 686,45

wpływ środków za szkody powstałe w obiektach sportowych przy ul. Warszawskiej 294 i 270

19 286,45

wpływ środków za wynajem Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 294

50l 400,00

Ogółem

137 059,45


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/11/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

27 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

27 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

27 000,00

odszkodowania za grunty zajęte pod ul. Borowinową i Powstańców Śląskich

27 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

37 627,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

37 627,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 627,00

wynagrodzenia osobowe

37 627,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

53 000,00

80104

Przedszkola

53 000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące

53 000,00

dotacja do niepublicznego przedszkola "Karolek"

35 000,00

dotacja do niepublicznych przedszkoli za dzieci z Bierunia uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin

18 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

94 686,45

92601

Obiekty sportowe

94 686,45

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

podatek od towarów i usług VAT

25 400,00

zakup energii

69 286,45

Ogółem

174 686,45

37 627,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »