| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/13/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bierunia

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

W statucie Miasta Bierunia, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VIII/6/2011 z dnia 21.06.2011 r., wprowadzić zmiany ujęte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/13/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 listopada 2013 r.

ZMIANY DO STATUTU MIASTA BIERUNIA

1)               § 35 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Sesje Rady są jawne. Ograniczenia jawności sesji i całej działalności Rady mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy, czyli Rady i Burmistrza obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady, w tym zabierać głos, przedstawiać problemy do załatwienia oraz wnioski. Udział jego w obradach odbywa się w oparciu o załącznik nr 3 do Statutu, przy czym nie bierze on udziału w głosowaniu.

3. Przebieg sesji utrwala się na nośniku elektronicznym. Nagranie przechowywane jest w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza, a później archiwizowane w archiwum zakładowym, zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.

4. Nagrania z przebiegu sesji, niezwłocznie po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

5. Postanowienia ust. 3-4 stosuje się również do posiedzeń Komisji Stałych  Rady, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej.

6. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa załącznik nr 4 do statutu.

2)               § 36 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół i nagranie dźwiękowe. Protokół powinien zawierać:

a/ numer kolejny protokołu oraz datę i miejsce posiedzenia,

b/ nazwiska radnych nieobecnych z podaniem czy nieobecność jest usprawiedliwiona,

c/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

d/ przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz tytuły  uchwał podjętych przez Radę,

e/ przebieg głosowań i ich wyniki,

f/ wnioski i zapytania radnych oraz odpowiedzi,

g/ podpis przewodniczącego Rady o ile prowadził obrady i protokolanta.

3) § 36 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

"2. Do protokołu załącza się:

a) listę obecnych na posiedzeniu radnych oraz osób zaproszonych,

b) podjęte przez Radę uchwały,

c) pisemne zdania odrębne radnych, o ile zostały zgłoszone,

d) inne dokumenty będące przedmiotem obrad Rady."

4) § 36 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Protokoły z posiedzeń Rady oraz podjęte uchwały i nagrania dźwiękowe  publikowane są w BIP."

5) § 36 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Biuro Obsługi Rady i Burmistrza przechowuje protokoły i nagrania dźwiękowe z przebiegu sesji. Prowadzi ono również rejestr nagrań dźwiękowych oraz uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza."

6) W § 43 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Władze miasta organizują zebrania z mieszkańcami nie rzadziej niż raz w roku."

7) W § 65 ust. 2 Statutu zapis "w ustawie ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw", zastępuje się zapisem "w kodeksie wyborczym".

8) W § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Bieruniu, stanowiącym Zał. Nr 3 do Statutu Miasta Bierunia, dodaje się zdanie 2 w brzmieniu:

"Materiały przesyłane są radnym w formie elektronicznej chyba, że ze względów technicznych forma ta jest niemożliwa lub trudna do wykonania, wówczas materiały przesyłane są w formie papierowej."

9) W § 17 ust. 1 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej w Bieruniu, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Bierunia, otrzymuje brzmienie::

"1. Z każdego posiedzenia sporządza się  protokół oraz nagranie dźwiękowe, które są publikowane w BIP zgodnie z § 35 Statutu."

10) W § 2 Zasad dostępu do dokumentów i korzystania z nich, stanowiących Załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Bierunia, dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"Nagrania dźwiękowe z przebiegu sesji i Komisji Stałych  Rady, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej.

11) W § 3 ust. 2 Regulaminu Pracy Komisji Stałych i Doraźnych Rady, stanowiącym Zał. Nr 5 do Statutu Miasta Bierunia, dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Materiały dla radnych przesyłane są w formie elektronicznej chyba, że ze względów technicznych forma ta jest niemożliwa lub trudna do wykonania, wówczas materiały przesyłane są w formie papierowej."

12) W § 5 ust. 1 Regulaminu Pracy Komisji Stałych i Doraźnych Rady, stanowiącym Załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Bierunia, otrzymuje brzmienie:

"1. Posiedzenia Komisji są jawne i sporządza się z nich protokoły oraz w odniesieniu do Komisji Stałych Rady, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, nagrania dźwiękowe, które podlegają publikowaniu w BIP zgodnie z § 35 Statutu."

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »