| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/300/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2013 polegających nazwiększeniuplanu dochodów,zwiększeniui jednoczesnym zmniejszeniuplanu przychodów,zwiększeniuplanu rozchodów oraz nazmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniuplanu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY


Dział


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


801


Oświata i wychowanie
w tym: dochody bieżące:
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” –  środki unijne
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” – budżet państwa


-
-
-


-


101 900
101 900
98 430


3 470

RAZEM

-

101 900

Plan dochodów po zmianach wynosi38 040 891,85złotych.

II. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


01001010


Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy nwestycyjne


160 000
160 000
160 000
160 000


-
-
-
-


60060016


60095


Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy nwestycyjne
wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-


140 000
110 000
40 000
40 000
70 000
70 000
70 000

30 000
30 000
30 000
30 000


75075023


Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


-
-
-
-


9 000
9 000
9 000
9 000


80180110


Oświata i wychowanie
Gimnazja
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego


-
-
-
-


107 900
107 900
107 900
107 900


85285295Pomoc społeczna
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego: środki własne


-
-
-
-
-


25 000
25 000
25 000
25 000
25 000


85485415


Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym: wydatki bieżące
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych
z tego: środki własne


20 000
20 000
20 000
20 000
20 000


-
-
-
-
-

RAZEM

180 000

281 900

Plan wydatków po zmianach wynosi38 655 557,85złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości614 666,- zł, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie614 666,- zł,

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/300/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2013

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap II, zadanie II i III
w tym:
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III

1.3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka dla przysiółków Łabaje, Dragony,     Biłki
w tym:
- z dotacji celowej z PROW
- z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka

1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane

1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka

1.9. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


200 070

138 570

28 000

295 000


123 000
80 940

70 000

265 000

270 000

20 000

40 000

24 000

1 212 070


2.


2.1. Rozbudowa ujęcia wody na Wilczym w Istebnej

2.2. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcie wody na Wilczym w Istebnej

2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.4. Zakup układu dozowania koagulantu

2.5. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Łacki w Jaworzynce

2.6. Wymiana uszkodzonego układu sterowania na przepompowni Szarce w Istebnej

2.7. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni wody „Szarce” w Istebnej

2.8. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy zbiornika wody pitnej V-150 m3 dla wodociągu Koniaków Bukowina zlokalizowanego na górze Ochodzita

2.9. Zakup działki pod budowę zbiornika na wodę i stacji uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej


147 000

3 000

50 000

10 000

11 200

11 200

16 600


10 000


12 000


271 000


3.


3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skała

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna

3.4. Remont drogi gminnej Pustać – Biłki – Dragony „Procesyjna” we wsi Jaworzynka

3.5. Remont drogi gminnej Odkrzas - Do Gaździka - Do Kunca we wsi Koniaków

3.6. Przebudowa i remont dróg gminnych

3.7. Zakup płyt typu Jomb na przebudowę i remont dróg gminnych

3.7. Przebudowa i remont dróg wewnętrznych

3.8. Przebudowa i remont dróg i mostów uszkodzonych w czasie powodzi

3.9. Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka Krzyżowa

3.10. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


30 000

68 000

370 000

223 000

171 000

407 000

40 000

8 000

1 009 000

25 000

10 000

2 361 000


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1

4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu

4.3. Wykup działki na poszerzenie terenu sportowo rekreacyjnego Pod Skocznią w Istebnej


66 000


138 300


160 000

364 300


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Izolacja i odgrzybienie budynku nr 68 w Istebnej

5.4. Remont odwodnienia budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie - II część

5. 5. Remont instalacji grzewczej budynku nr 859 w Istebnej

5.6. Zwrot nakładów na modernizację budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach

5.7. Przebudowa mieszkań komunalnych

5.8. Wykup działki pod istniejący budynek Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce


5 000

18 000

10 000

20 000

30 000

50 000


70 000

16 000

219 000


6.


6.1. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - II etap

6.2. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   Gminy

6.3. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - III etap

6.4. Remont ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Istebnej


20 000

45 000


14 000

50 000

129 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania

7.2. Zakup kserokopiarki

7.3. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

7.4. Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – zakup serwera i oprogramowania

7.5. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna

7.6. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym:- dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała


91 100

2 900

23 000

85 500


22 000

1 0301 030

225 530


8.


8.1. Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Jasnowice” w Istebnej

8.2. Współfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i czujników bezruchu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w JaworzynceCentrum i Istebnej Zaolziu

8.3. Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie –Kosarzyskach

8.4. Finansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z szafką, alarmem i ogrzewaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum

8.5. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie na modernizację systemu łączności
w tym:
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu
łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na
terenie Powiatu Cieszyńskiego”

8.6. Zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Jasnowice” w Istebnej

8.7. Zakup działki pod zbiornik przeciwpożarowy „Tyniok” w Koniakowie


216 000

16 000


16 000

20 000

20 000

7 200


7 200

1 200


1 20017 000

16 000

293 400


9.


9.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne
w tym:
- z dotacji celowej z PROW

9.2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu

9.3. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – I etap parter

9.4. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – II etap piętro

9.5. Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy gimnazjum


950 000


440 000

40 000

62 700


57 300


10 000

1 120 000


10.


10.1. Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo – rekreacyjne - częściowe finansowanie


145 000

145 000


11.


11.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków Istebna Andziołówka – przepompownia Andziołówka

11.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej

11.3. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków – Pietraszyna

11.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki - II etap

11.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce

11.6. Opracowanie Programu Niskiej Emisji


16 000

10 000

203 400


159 100

10 000

15 000

413 500


RAZEM


6753 800


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/300/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

w złotych


Lp.


Treść


Kwota  zł1.

2.3.


4.5.


6.
7.
8.
9.


10.


11.

12.

13.
14.
15.
16.


PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez   gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)-

2 373 060

2 373 060

782 510

563 000


219 510

986 400


986 400
64 500
64 500

-
4 206 470,00
38 040 891,85
42 247 361,85


1 712 800

1 712 800
1 829 504

134 500
1 695 004


49 500
49 500
-
3 591 804,00
38 655 557,85
42 247 361,85


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/300/2013
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


900 000

OGÓŁEM

900 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


5 070


2


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.


9 960

OGÓŁEM

15 030

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


1 030


2


754


75410


Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu cieszyńskiego” realizowanego przez Komendę Powiatową PSP w Cieszynie


1 200

OGÓŁEM

2 230


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji
w zł

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


243 616

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


194 810

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


230 129

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5


niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


187 598

Niepubliczne „Przedszkole Bajkowy dworek” w Chybiu


niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza


6 000

OGÓŁEM

862 153

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1

2

3


4

5

6

7


8


010

754

754


754

851

853

921


926


01010

75412

75412


75412

85154

85311

92105


92605


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody

Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie - Kosarzyskach

Zakup defibrylatora AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej W Istebnej Centrum

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


24 000

40 000

20 000


7 200

68 000

40 000

80 000


80 000

OGÓŁEM

359 200

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »