| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXXIV.82.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.); art. 5 ust.1 oraz ust. 2 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r., z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r. (M.P. z dnia 11 października 2013 r. poz. 812) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanowice, oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 0007.XXII.67.2012 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXXIV.82.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 listopada 2013 r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku.

1. Odsamochodu ciężarowegoo dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5
włącznie

powyżej 5,5 do 9
włącznie

powyżej 9
i mniej niż 12

Stawka podatku (w złotych)

wyprodukowanego
w roku 2001 i nowszego

564 zł

828 zł

1 188

wyprodukowanego
w roku 2000 i starszego

612 zł

900zł

1 236

2) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

2 osie

12

1 740

1 848

3 osie

12

1 740

1 848

4 osie i więcej

12

29

1 968

2 064

29

2 268

2 656

2. Odciągnika siodłowego lub balastowegoprzystosowanego do używania łącznie z naczepą lub    przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) wyprodukowanego w roku 2001 i nowszego - 1 440 zł

b) wyprodukowanego w roku 2000 i starszego  - 1 512 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy/ balastowy +  naczepa/przyczepa    (w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

2 osie

12

1 752

2 096

3 osie i więcej

12

40

1 956

1 956

40

2 756

2 756

3. Odprzyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 672 zł.             

                                                                     

4. Odprzyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa  + pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1 oś

12

18

900 zł

900 zł

2 osie

12

33

1 116

1 116

33

38

1 408

1 408

38

1 846

1 846

3 osie i więcej

12

38

1 536

1 536

38

1 668

1 668

5. Odautobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 30 miejsc – 1 344 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1668

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »