| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/327/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” oraz regulaminu jego przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Jako wyraz najwyższego uznania dla podmiotów szczególnie zasłużonych dla Gminy Łodygowice ustanawia się tytuł „ Zasłużony dla Gminy Łodygowice”.

§ 2. Ustala się regulamin nadawania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Łodygowice” , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI /324 /10 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustanowienia tytułu „ Zasłużony dla Gminy Łodygowice” oraz regulaminu jej przyznawania.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/327/2013
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU
„ZASŁUŻONY DLA GMINY ŁODYGOWICE”

§ 1. Regulamin nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” zwany dalej „Regulaminem” ustala zasady nadawania i pozbawiania tego tytułu.

§ 2. 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” jako wyraz najwyższego uznania nadawany jest osobom fizycznym oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Łodygowice, jej rozwoju i promocji, a w szczególności za zasługi w dziedzinie oświaty i nauki, kultury i sportu, ochrony zdrowia i życia oraz podjętych inicjatyw społecznych i gospodarczych.

2. Tytuł Zasłużony dla Gminy Łodygowice może być przyznany obywatelom i instytucjom polskim lub spoza granic Polski.

§ 3. 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” może być przyznany w dwóch kategoriach:

1) Osoby fizyczne.

2) Instytucje.

2. Tytuł może być przyznany tej samej osobie fizycznej lub instytucji tylko jeden raz.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tytuł „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” może być nadawany osobom fizycznym pośmiertnie.

§ 5. 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” nadaje Rada Gminy Łodygowice w jednej lub obu kategoriach, o których mowa w paragrafie 3 - nie więcej jednak niż trzem podmiotom w każdej z kategorii, raz w roku w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Kapituły.

2. Kapitułę w danej kadencji Rady Gminy Łodygowice tworzą:

1) Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący Rady Gminy,

2) Wójt Gminy Łodygowice lub wyznaczona przez niego osoba,

3) Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Łodygowice,

4) Laureaci poprzednich edycji w kategorii osoby fizyczne,

5) Laureaci poprzednich edycji w kategorii instytucje.

3. Fukcję Przewodniczącego Kapituły sprawuje Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice.

§ 6. 1. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący.

2. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem wniosków w sprawie nadania i pozbawiania tytułów, a w szczególności:

1) sprawdza czy wniosek odpowiada wymogom formalnym,

2) rozpatruje wnioski o nadanie tytułów,

3) występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, a w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący zawiadamiając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkich członków Kapituły z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem wskazując termin i miejsce posiedzenia oraz wykaz podmiotów zgłoszonych do nadania tytułu.

4. Po stwierdzeniu prawidłowego powiadomienia o posiedzeniu Kapituły wszystkich jej członków Przewodniczący zarządza rozpoczęcie prac Kapituły. Posiedzenie Kapituły jest ważne niezależnie od ilości osób biorących udział w posiedzeniu, a wskazanych w paragrafie 5 punkt 2 ppkt 4 i 5.

5. Wnioski o nadanie lub pozbawienie tytułów Kapituła przyjmuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły.

6. W celu właściwej organizacji głosowania tajnego Kapituła na wniosek Przewodniczącego wyłania ze swego grona komisję skrutacyjną zobowiązaną do przygotowania i przeprowadzenia głosowania tajnego. Komisja ze swego grona wyłania przewodniczącego. Kapituła na wniosek komisji przyjmuje zwykłą większością głosów regulamin tajnego głosowania.

7. Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół podpisany przez członków komisji skrutacyjnej. Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Kapituły.

8. Z posiedzeń Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły.

9. Obsługę kancelaryjno-techniczną Kapituły zapewnia Urząd Gminy Łodygowice.

10. Ewidencje osób wyróżnionych tytułami i pozbawionych tytułów „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” prowadzi Biuro Rady Gminy w formie Księgi Zasłużonych dla Gminy Łodygowice.

11. Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności.

§ 7. 1. Wnioski w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” mogą składać:

1) Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice,

2) Wójt Gminy Łodygowice,

3) grupa co najmniej trzech radnych Rady Gminy Łodygowice,

4) organizacje społeczne, polityczne, stowarzyszenia i inne instytucje działające na obszarze Gminy Łodygowice poparte 50 podpisami mieszkańców gminy.

6) co najmniej 50 mieszkańcy gminy.

2. Wniosek w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” składa się w formie pisemnej na odpowiednim formularzu, o którym mowa w paragrafie 10 w siedzibie Urzędu Gminy Łodygowice w terminie do dnia 31 marca.

3. Wnioski o których mowa w ust. 2 rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia ich złożenia w Urzędzie Gminy Łodygowice.

§ 8. 1. Wniosek w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” powinien zawierać:

a) dane dotyczące kandydata:

- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo,

- w przypadku instytucji: nazwę instytucji, siedzibę i adres, wypis z odpowiedniego rejestru,

b) uzasadnienie wniosku wraz z podpisem (podpisami) wnioskodawcy (wnioskodawców),

2. Do wniosku załącza się oświadczenie kandydata wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 można dodatkowo dołączać pisma organizacji społecznych, politycznych, instytucji, stowarzyszeń i innych popierające wniosek.

§ 9. 1. Rada Gminy Łodygowice na uzasadniony wniosek osoby lub instytucji która nominowała kandydata do tytułu może w drodze uchwały pozbawić tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” w razie stwierdzenia, że uhonorowany tytułem dopuścił się czynu wskutek którego stał się niegodnym tytułu.

2. Wniosek o pozbawienie tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” powinien zawierać:

1) dane dotyczące osoby albo instytucji:

a) imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania –

w przypadku osoby fizycznej,

b) nazwę instytucji, jej siedzibę i adres- w przypadku instytucji,

c) wskazanie numeru uchwały nadającej tytuł zasłużonego dla gminy,

2) uzasadnienie wniosku wraz z podpisem (podpisami) wnioskodawcy,

3) inne dokumenty, pisma stanowiące dowody na poparcie wniosku o pozbawienie tytułu.

§ 10. Wzór wniosku o nadanie albo pozbawienie tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 11. Osobie lub instytucji wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” przysługują przywileje:

1) używania odpowiednio tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

2) uczestniczenia na prawach Gościa Honorowego, we wszystkich sesjach Rady Gminy Łodygowice oraz w uroczystościach o charakterze gminnym;

3) bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez gminne jednostki organizacyjne.

§ 12. Akt nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Łodygowice” wręcza wyróżnionym Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice - Przewodniczący Kapituły i Wójt Gminy Łodygowice na uroczystej sesji Rady Gminy Łodygowice.

§ 13. Uchwałę o nadaniu lub pozbawieniu tytułu ”Zasłużony dla Gminy Łodygowice” podaje się do publicznej wiadomości.

§ 14. Wzór aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” określa załącznik nr 3 do Regulaminu.


Załącznik Nr 1 do  Regulaminu przyznawania Tytułu                            „Zasłużony dla Gminy Łodygowice"

WNIOSEK
o nadanie / pozbawienie Tytułu
„ZASŁUŻONY DLA GMINY ŁODYGOWICE”

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz jego adres zamieszkania lub siedziby. W razie większej liczby wnioskodawców należy dołączyć odrębny wykaz)

Wnioskuję o nadanie/pozbawienie Tytułu
„ZASŁUŻONY DLA GMINY ŁODYGOWICE” dla:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko lub nazwa instytucji – kandydata do Tytułu wraz z adresem zamieszkania lub siedziby)

Uzasadnienie

(zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu życia i działalności wraz z informacjami o szczególnych osiągnięciach i zasługach będących podstawą wniosku)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Informacja o dotychczasowych nagrodach i wyróżnieniach kandydata:
(rodzaj i rok przyznania)

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………....

Załączniki
(dokumenty potwierdzające dorobek kandydata):

1. Oświadczenie kandydata – zgodne z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

2. …………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………..

……………………. ……………………………………

miejscowość i data podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice„

……………………………………….. Łodygowice, dnia ……………

imię i nazwisko osoby lub

nazwa instytucji/organizacji

………………….……………………..

adres zamieszkania lub

siedziby

OŚWIADCZENIE

Wyrażam / nie wyrażam zgody na wystąpienie przez:

(niewłaściwe przekreślić)

………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wnioskodawcy)

do Rady Gminy Łodygowice z wnioskiem o nadanie Tytułu „Zasłużony Dla Gminy Łodygowice” dla:

……………………………………………………………………………………………
wskazanie pełnych danych osoby lub nazwę instytucji/organizacji zgłaszanej do nadania Tytułu

………………………………………..data i podpis osoby składającej oświadczenie lub

osób uprawnionych do działania w imieniu instytucji/organizacji

Oświadczam, że zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zostałem/am pouczony/a i wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Łodygowice moich danych osobowych w zakresie zaopiniowania i nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”.

(nie dotyczy instytucji/organizacji oraz osób zmarłych)

………………………………………………………………

data i podpis osoby składającej oświadczenie


Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Łodygowice”

Akt

nadania tytułu

Zasłużony dla Gminy Łodygowice

Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr ............................................z

z dnia ........................................

nadaje się Panu/i

..........................................

.........................................

honorowy tytuł

Zasłużony dla Gminy łodygowice

Łodygowice dnia .....................................

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »