| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/359/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków
Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.

§ 2. Zasady i tryb, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/359/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie

§ 1. Niniejsze zasady dotyczą korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej wskazanych w § 1 uchwały, zwanych dalej obiektami.

§ 2. Obiekty są ogólnodostępne.

§ 3. Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 4. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów ustala i wprowadza zarządzeniem Burmistrz Miasta Radzionków.

§ 5. Podstawą do odpłatnego korzystania z obiektów jest umowa zawarta z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radzionkowie albo zakup biletu wstępu.

§ 6. Obiekty mogą być udostępnione na cele inne niż sportowo-rekreacyjne na podstawie umowy zawartej
z MOSiR.

§ 7. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie obiektów odbywać się będzie na podstawie harmonogramów korzystania z obiektów zatwierdzonych przez dyrektora MOSiR.

§ 8. Harmonogramy korzystania z obiektów są ustalane na podstawie aktualnych możliwości techniczno-organizacyjnych.

§ 9. Dyrektorowi MOSiR przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych.

§ 10. Dyrektor MOSiR opracowuje regulaminy porządkowe korzystania z poszczególnych obiektów, urządzeń, sprzętu i podaje ich treść do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na terenie obiektów.

§ 11. Podmioty korzystające z obiektów zobowiązane są do przestrzegania regulaminów porządkowych, o których mowa w § 10.

§ 12. Podmioty organizujące imprezy sportowe na obiektach na podstawie umowy z MOSiR mają prawo prowadzenia na terenie obiektów w czasie trwania imprez sportowych, których są organizatorami, sprzedaży własnych materiałów promocyjnych – pamiątek i artykułów sportowych na zasadach odrębnie ustalonych
z dyrektorem MOSiR.

§ 13. Dyrektor MOSiR w uzasadnionych interesem publicznym przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Radzionków, może nieodpłatnie udostępnić gminne obiekty użyteczności publicznej, pozostające w zarządzie MOSiR.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »