| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/359/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków
Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.

§ 2. Zasady i tryb, o których mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/359/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie

§ 1. Niniejsze zasady dotyczą korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej wskazanych w § 1 uchwały, zwanych dalej obiektami.

§ 2. Obiekty są ogólnodostępne.

§ 3. Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 4. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów ustala i wprowadza zarządzeniem Burmistrz Miasta Radzionków.

§ 5. Podstawą do odpłatnego korzystania z obiektów jest umowa zawarta z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radzionkowie albo zakup biletu wstępu.

§ 6. Obiekty mogą być udostępnione na cele inne niż sportowo-rekreacyjne na podstawie umowy zawartej
z MOSiR.

§ 7. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych na terenie obiektów odbywać się będzie na podstawie harmonogramów korzystania z obiektów zatwierdzonych przez dyrektora MOSiR.

§ 8. Harmonogramy korzystania z obiektów są ustalane na podstawie aktualnych możliwości techniczno-organizacyjnych.

§ 9. Dyrektorowi MOSiR przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych.

§ 10. Dyrektor MOSiR opracowuje regulaminy porządkowe korzystania z poszczególnych obiektów, urządzeń, sprzętu i podaje ich treść do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na terenie obiektów.

§ 11. Podmioty korzystające z obiektów zobowiązane są do przestrzegania regulaminów porządkowych, o których mowa w § 10.

§ 12. Podmioty organizujące imprezy sportowe na obiektach na podstawie umowy z MOSiR mają prawo prowadzenia na terenie obiektów w czasie trwania imprez sportowych, których są organizatorami, sprzedaży własnych materiałów promocyjnych – pamiątek i artykułów sportowych na zasadach odrębnie ustalonych
z dyrektorem MOSiR.

§ 13. Dyrektor MOSiR w uzasadnionych interesem publicznym przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Radzionków, może nieodpłatnie udostępnić gminne obiekty użyteczności publicznej, pozostające w zarządzie MOSiR.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »