| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/354/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia na 2014 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust.1 i 4, art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr. 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Wilamowice:

1) Od budynków i lub ich części:

a) mieszkalnych: 0,74 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 21,49 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,75 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,68 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 3,86 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

2) Od budowli:

a) 2 % według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem określonym w ppkt 2 lit.b) niniejszej uchwały,

b) budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dla których stawka wynosi 0,5 % ich wartości  określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,81 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego   przez organizacje pożytku publicznego: 0,28 zł od 1 m2powierzchni, za wyjątkiem określonym w ppkt 3 lit.d) niniejszej uchwały,

d) gruntów stanowiących drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których stawka wynosi: 0,01 zł od 1 m2powierzchni.

§ 2.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki lub ich części wykorzystywane na działalność polegającą na świadczeniu zadań związanych z ochroną przeciwpożarową.

2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1 nie obejmuje gruntów oraz budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXVI/243/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »