| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/404/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póżn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
u c h w a l a :

§ 1.

Na terenie Gminy Zbrosławice określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni - 0,89 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,56 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni - 0,46 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m² pow. użytkowej - 0,74 zł

b) od lokali mieszkalnych - od 1 m² pow. użytkowej - 0,74 zł

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² pow. użytkowej - 23,03 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² pow. użytkowej - 10,75 zł

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² pow. użytkowej - 4,68 zł

f) pozostałych zajętych na przechowywanie samochodu - od 1 m² pow. użytkowej - 7,73 zł

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² pow. użytkowej - 7,73 zł

3. Od budowli i ich części związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej innej niż działaność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/404/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy została upoważniona przez ustawodawcę do określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ustalonych w drodze ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95. poz.613 z późn. zm.) Górne granice stawek na rok podatkowy 2014 ogłoszono w Monitorze Polskim z dnia 9 września 2013 r. poz. 724 i proponowane stawki kształtują się na poziomie stawek maksymalnych. Stawki maksymalne corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2013 r. w pierwszym półroczu 2013 r. inflacja wyniosła 0,9 % w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r., w związku z czym o taki sam wskaźnik wzrosną w 2014 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Skutki finansowe: a) osoby fizyczne 2.809.047 zł b) osoby prawne 3.380.382 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »