| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/404/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póżn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
u c h w a l a :

§ 1.

Na terenie Gminy Zbrosławice określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni - 0,89 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,56 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni - 0,46 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m² pow. użytkowej - 0,74 zł

b) od lokali mieszkalnych - od 1 m² pow. użytkowej - 0,74 zł

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² pow. użytkowej - 23,03 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² pow. użytkowej - 10,75 zł

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² pow. użytkowej - 4,68 zł

f) pozostałych zajętych na przechowywanie samochodu - od 1 m² pow. użytkowej - 7,73 zł

g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² pow. użytkowej - 7,73 zł

3. Od budowli i ich części związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej innej niż działaność rolnicza lub leśna stawka wynosi 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/404/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy została upoważniona przez ustawodawcę do określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ustalonych w drodze ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95. poz.613 z późn. zm.) Górne granice stawek na rok podatkowy 2014 ogłoszono w Monitorze Polskim z dnia 9 września 2013 r. poz. 724 i proponowane stawki kształtują się na poziomie stawek maksymalnych. Stawki maksymalne corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2013 r. w pierwszym półroczu 2013 r. inflacja wyniosła 0,9 % w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r., w związku z czym o taki sam wskaźnik wzrosną w 2014 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Skutki finansowe: a) osoby fizyczne 2.809.047 zł b) osoby prawne 3.380.382 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »