| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/406/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.).

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenenie gminy Zbrosławice.

2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Zwolnienie może być przyznane najwyżej jeden raz, bez względu na ilość prowadzonych na terenie gminy Zbrosławice inwestycji i czasookres ich trwania.

4. Zwolnienie przysługuje przez okres dwóch lat podatkowych.

§ 3.

1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje się:

1) jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Zbrosławice,

2) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a do h rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.),

3) do nieruchomości lub ich części korzystających z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Zbrosławice w tej sprawie.

§ 4.

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 przysługuje jeżeli:

1) utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy - w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego nie więcej niż 5 pracowników,

2) utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy - w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego nie więcej niż 50 pracowników,

3) utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy - w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli kwota poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3, przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jest wyższa od kwoty zwolnienia z podatku od nieruchomości.

3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć roczne koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.

§ 5.

1. Podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku, o którym mowa w § 2, po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy,

2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy; w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu działalności przedsiębiorcy,

3) zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie przez okres 2 lat,

4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę u danego przedsiębiorcy.

3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego, podzielony będzie przez ilość dni w miesiącu.

§ 6.

1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia:

1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy:

a) wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,

c) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis; zakres informacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomocde minimis,

d) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, lub za okres prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku, gdy przedsiębiorca działa krócej niż 3 lata - sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,

e) informacji dotyczących planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa w niniejszej uchwale,

2) po utworzeniu nowych miejsc pracy (w ciągu miesiąca od ich utworzenia):

a) oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 7.

1. Podatnik korzystający ze zwolnienia określonego na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do:

1) przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego roku w okresie zwolnienia:

a) udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w § 5ust. 1pkt 4,

b) informacji dotyczącej zatrudnienia, potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS-DRA,

c) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1pkt 3,

d) wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia,

e) przedkładania na żądanie udzielającego pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych do oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie 14 dni od otrzymania pomocy,

3) pisemnego powiadamiania o utracie warunków do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę,

4) pisemnego powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem,

5) składania informacji o uzyskaniu pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia nowych pracowników, o których mowa w §4 ust. 3.

2. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwą informację o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do zwolnienia i zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8.

Utrata nabytego prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, tj. w przypadku:

1) niedopełnienia obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 1 a- 1 c,

2) nieutrzymania stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,

3) przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis.

§ 9.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku lub jego części - poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/406/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Wniosek o udzielenie pomocy

de minimis na tworzenie nowych miejsc pracuy

Informacje o przedsiębiorcy

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie
z dokumentem rejestracyjnym

Forma prawa prowadzonej działalności (właściwe zaznaczyć)

□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
□ spółka cywilna
□ spółka jawna
□ spółka partnerska
□ spółka komandytowa
□ spółka komandytowo – akcyjna
□ spółdzielnia
□ spółka z o.o.
□ spółka akcyjna
□ inna forma prawna (jaka?)………….....................................................

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)

REGON

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS lub rejestrze ewidencji działalnosci gospodarczej

Adres siedziby
(ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Gmina

Adres do korespondencji
(jeśli inny niż adres siedziby)

Telefon i faks

E- mail

Nazwisko i imię osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy

Kwota pomocy publicznej o charakterzede minimisotrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Rodzaj działalności
(kod PKD lub EKD oraz opis )

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘBIORCY

1. Rok założenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej,

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

2. Profil działalności filmy z uwzględnieniem opisu głównych produktów i usług, rynków zbytu, metod sprzedaży,

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

3. Sytuacja finansowa (należy uwzględnić czy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumowaniu Wytycznych  Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/02 z 01.10.2004r.) lub realizuje plan restrukturyzacji

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

1. Planowany poziom zatrudnienia :

Liczba osób

Termin zatrudnienia

Procentowy udział przedsiębiorcy w kosztach zatrudnienia

2. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w dniu założenia wniosku o udziale pomocy              ……..…… osób

3. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku ………….. osób

4. Planowany koszt całkowity zatrudnienia nowych pracowników w okresie 24 miesięcy

Źródła finansowania

Wartość

w PLN

%

Pomoc publiczna

Pomocde minimisna podstawie uchwały Rady Gminy Zbrosławice

Środki własne Przedsiębiorcy

Całkowity koszt

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Ja , niżej  podpisany, upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy, oświadczam że:

1) informacje oraz dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe,

2) znane mi są obowiązki wynikające z § 7 uchwały Rady Gminy Zbrosławice w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Imię i nazwisko:              ………..………………………………………..

Stanowisko:                            …………………………………………………

Podpis:                                          ……...………………………………………….

Miejscowość i data:              …………………………………………..……..

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zaświadczenie o pomocyde minimis,jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocyde minimisotrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

2. Kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej ( wyciąg  właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej).

3. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji REGON

4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomocde minimis,którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiotu ubiegający się o pomocde minimis(Dz. U. Nr 53, poz.311.)

5. Kserokopie deklaracji rozliczeniowych ( formularze ZUS DRA) za 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/406/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

..........................................................................

              (imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………………………….

              (adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 pkt 2) uchwały Nr……………… Rady Gminy Zbrosławice z dnia…………… w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, świadomy odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego

oświadczam, że spełniam warunki do zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu   pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

......................................................                                          ...............................................................

(miejscowość, data)                                                        (podpis przedsiębiorcy lub osoby                                                                                                                uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy)


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/406/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia delegację ustawową przewidzianą w art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), zgodnie z którą Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż przewidziane ustawą.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »