| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/409/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
u c h w a l a :

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach:

stawka podatku w złotych

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

818

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1364

powyżej 9

poniżej 12

1637

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton - 3125 zł.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1910 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach:

stawka podatku w złotych

2 osie

nie mniej niż 12

2415

3 osie i więcej

nie mniej niż 12

do 36 włącznie

2415

powyżej 36

3125

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1637 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach:

stawka podatku w złotych

1 oś

nie mniej niż 12

1910

2 osie

nie mniej niż 12

do 36 włącznie

1910

powyżej 36

2415

3 osie i więcej

nie mniej niż 12

do 36 włącznie

1910

powyżej 36

2415

7. Od autobusów:

liczba miejsc do siedzenia:

stawka podatku w złotych

mniej niż 30

1910

30 i więcej

2415

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/409/13
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 27 listopada 2013 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia delegację ustawową przewidzianą w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Ustalając wysokość stawek na dany rok podatkowy, wzięto pod uwagę zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Górne granice stawek na rok podatkowy 2014 ogłoszono w Monitorze Polskim z dnia 9 września 2013 r. poz. 724 i proponowane stawki kształtują się na poziomie maksymalnych (bez groszy). Z kolei stawki minimalne ogłasza w drodze obwieszczenia Minister Finansów i ulegają one przeliczeniu zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro i walut krajowych, ogłaszanym na pierwszy dzień roboczy października danego roku, w stosunku do kursu euro roku poprzedniego, w przypadku gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Dla roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 3,05 % w związku z tym stawki minimalne podatku od środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2014 r. będą obowiązywać stawki z roku podatkowego 2013 (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812). Skutki finansowe: a) osoby fizyczne 507.757 zł b) osoby prawne 274.451 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »