| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.16.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014

2013/094091

Porozumienie Nr E.031.16.2013
Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie pokrycia  kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnikz siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58, REGON 276255430, reprezentowanym przezJoannę Kryszczyszyn- Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą
na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.

a

Miastem Jastrzębie-Zdrójz siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332216615, REGON: 276255358, reprezentowanym przezMariana Janeckiego- Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 1. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku,  przy ul. Mikołowskiej 19,  nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w wymiarze 4/18 etatu, w okresie od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia, o których mowa w § 1, a które ponosi Miasto Rybnik obejmują następujące paragrafy:

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 – Składki na Fundusz Pracy

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty nauki religii na jednego ucznia wynoszą w roku szkolnym 2013/2014
67,87 zł(sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.9.2013 r. do 31.8.2014 r. wynosi814,44 zł(osiemset czternaście złotych czterdzieści cztery grosze).

3. Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w dwóch transzach:

- I transza (za rok 2013) w kwocie271,48 złdo10.12.2013 r.

- II transza (za rok 2014) w kwocie542,96 złdo30.6.2014 r.

4. W przypadku braku zapłaty, w terminie określonym w ust. 3,  zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

5. Wpłata nastąpi z Budżetu Miasta  Jastrzebie-Zdrój 2013 roku: dział 801, rozdział 80130 § 2320, zadanie 000-000-000-000, zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych (2.1), KS „0”.

6. Zmiana źródła finansowania oraz zmiana rachunku bankowego może zostać dokonana w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia przesłanego drugiej stronie w terminie 7 dni od jego sporządzenia.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Nr 2 w Rybniku, przy ul. Mikołowskiej 19.

2. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 ustala się do15.1.2014roku.

3. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się do15.9.2014roku.

4. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2
i 3, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

b) niższe od kwoty dotacji  jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój  wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego Porozumienia odpowiada Katarzyna Fojcik  - Naczelnik Wydziału Edukacji

2. Koordynatorem wykonania przedmiotu Porozumienia ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój będzie Andrzej Pawłowski - Naczelnik Wydziału Edukacji.

§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany warunków porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem miesięcznego  okresu wypowiedzenia.

§ 9. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Odpowiedzialnym za ogłoszenie Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jest Miasto Rybnik.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta


Joanna Kryszczyszyn

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój


Marian Janecki


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.16.2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 15 listopada 2013 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w grupie międzyszkolnej w Zespole Szkól nr 2 w Rybniku w roku  szkolnym 2013/2014

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyliczonych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2013/2014Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających
na religię

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów

Ogółem planowana wysokość kosztów
w roku szkolnym 2013/2014

Rok 2013
IX-XII

Rok 2014
I-VIII

Razem

Ogółem uczniów

14

950,17 zł

3 800,68 zł

7 601,36 zł

11 402,04 zł

w tym z Miasta Jastrzębie-Zdrój

1

67,87 zł

271,48 zł

542,96 zł

814,44 zł

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym  2013/2014

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690,89 zł

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58,73 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,85 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

18,37 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33 zł

Ogółem:

950,17 zł

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »