| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr E.031.16.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014

2013/094091

Porozumienie Nr E.031.16.2013
Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie pokrycia  kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014

zawarte pomiędzy:

Miastem Rybnikz siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58, REGON 276255430, reprezentowanym przezJoannę Kryszczyszyn- Zastępcę Prezydenta Miasta, działającą
na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00622/11 z dnia 16.12.2011 r.

a

Miastem Jastrzębie-Zdrójz siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332216615, REGON: 276255358, reprezentowanym przezMariana Janeckiego- Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 1. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia w Zespole Szkół nr 2 w Rybniku,  przy ul. Mikołowskiej 19,  nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w wymiarze 4/18 etatu, w okresie od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 2. 1. Koszty zatrudnienia, o których mowa w § 1, a które ponosi Miasto Rybnik obejmują następujące paragrafy:

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 – Składki na Fundusz Pracy

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Miesięczne planowane koszty nauki religii na jednego ucznia wynoszą w roku szkolnym 2013/2014
67,87 zł(sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy).

2. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania określonego w § 1, zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik do niniejszego porozumienia, za okres od 1.9.2013 r. do 31.8.2014 r. wynosi814,44 zł(osiemset czternaście złotych czterdzieści cztery grosze).

3. Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik w dwóch transzach:

- I transza (za rok 2013) w kwocie271,48 złdo10.12.2013 r.

- II transza (za rok 2014) w kwocie542,96 złdo30.6.2014 r.

4. W przypadku braku zapłaty, w terminie określonym w ust. 3,  zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

5. Wpłata nastąpi z Budżetu Miasta  Jastrzebie-Zdrój 2013 roku: dział 801, rozdział 80130 § 2320, zadanie 000-000-000-000, zadanie własne powiatu realizowane ze środków własnych (2.1), KS „0”.

6. Zmiana źródła finansowania oraz zmiana rachunku bankowego może zostać dokonana w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia przesłanego drugiej stronie w terminie 7 dni od jego sporządzenia.

§ 4. 1. Kwota wymieniona w § 3 ust. 2 stanowi planowane koszty nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Nr 2 w Rybniku, przy ul. Mikołowskiej 19.

2. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 ustala się do15.1.2014roku.

3. Termin rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 ustala się do15.9.2014roku.

4. W przypadku gdy koszty zatrudnienia nauczyciela religii wynikające z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2
i 3, będą:

a) wyższe od kwoty dotacji jaką otrzymało Miasto Rybnik, to Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się do zapłaty różnicy w terminie 15 dni od daty otrzymania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

b) niższe od kwoty dotacji  jaką otrzymało Miasto Rybnik, to zwrot dotacji nastąpi w terminie 15 dni od daty wysłania rozliczenia; w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój  wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego Porozumienia odpowiada Katarzyna Fojcik  - Naczelnik Wydziału Edukacji

2. Koordynatorem wykonania przedmiotu Porozumienia ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój będzie Andrzej Pawłowski - Naczelnik Wydziału Edukacji.

§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany warunków porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem miesięcznego  okresu wypowiedzenia.

§ 9. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Odpowiedzialnym za ogłoszenie Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego jest Miasto Rybnik.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 11. Porozumienie sporządza się w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta


Joanna Kryszczyszyn

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój


Marian Janecki


Załącznik do Porozumienia Nr E.031.16.2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 15 listopada 2013 r.

Zestawienie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w grupie międzyszkolnej w Zespole Szkól nr 2 w Rybniku w roku  szkolnym 2013/2014

1. Zestawienie planowanych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii wyliczonych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2013/2014Nazwa jst

Liczba uczniów uczęszczających
na religię

Wysokość planowanych miesięcznych kosztów

Ogółem planowana wysokość kosztów
w roku szkolnym 2013/2014

Rok 2013
IX-XII

Rok 2014
I-VIII

Razem

Ogółem uczniów

14

950,17 zł

3 800,68 zł

7 601,36 zł

11 402,04 zł

w tym z Miasta Jastrzębie-Zdrój

1

67,87 zł

271,48 zł

542,96 zł

814,44 zł

2. Zestawienie planowanych miesięcznych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w roku szkolnym  2013/2014

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

690,89 zł

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58,73 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128,85 zł

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

18,37 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

53,33 zł

Ogółem:

950,17 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »