| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Radzionków

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 143, poz. 4136) z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1) Uchwałą Nr XXVIII/226/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r., Nr 131, poz. 2562);

2) Uchwałą Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 1605);

3) Uchwałą Nr XXX/290/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 3241).

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała nr XLVIII/327/2006
Rady Miasta Radzionków

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Radzionkowie
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 9 ust.1 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) w zw. z art. 2,11 i 19 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),

Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Miejską Bibliotekę Publiczną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: MIEJSKA BIBIOTEKA PUBLICZNA W RADZIONKOWIE, zwaną dalej „BIBLIOTEKĄ”.

§ 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Radzionkowie, a terenem działania jest obszar Miasta Radzionków.

§ 3. Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut.

§ 4. Na siedzibę Biblioteki przeznacza się nieruchomość lokalową przy ulicy Knosały 61a
w Radzionkowie, a na potrzeby filii Biblioteki przeznacza się nieruchomość lokalową przy ulicy Kużaja 19, w której Biblioteka prowadzi również działalność statutową.[1])

§ 5. Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Miasta. Ponadto Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i              składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 zm.).

§ 6. Nadaje się akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.

Akt o utworzeniu samorządowej
instytucji kultury pod nazwą
Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie
Rada Miasta Radzionków
tworzy z dniem 1 stycznia 2007

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit „h” oraz art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków
tworzy z dniem 1 stycznia 2007

1. Samorządową instytucję kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna
w Radzionkowie.

2. Siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej jest lokal położony w Radzionkowie przy ul. Knosały 61a, a terenem jej działania jest teren Miasta Radzionków.[2])

3. Przedmiotem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturowych i informacyjnych społeczeństwa Miasta oraz udział w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

4. Źródłem finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie jest dotacja Miasta Radzionków oraz środki uzyskiwane z dochodów własnych i innych źródeł.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Miasta Radzionków
z dnia 28 listopada 2013 r.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZIONKOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Radzionków.

2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Miasta Radzionków.

§ 3. 1. Siedziba Biblioteki mieści się w Radzionkowie przy ul. Knosały 61a.

2. Poza siedzibą wymienioną w ust. 1 Biblioteka prowadzi działalność statutową w Filii Bibliotecznej przy ul. Kużaja 19.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 4. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

§ 5. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany międzybibliotecznej;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;

4) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa;

5) prowadzenie działalności bibliograficznej;

6) współpraca z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sieci informacyjnej na terenie powiatu.

§ 6. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców Radzionkowa oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Biblioteki

§ 7. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością
i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

3. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Radzionków.

4. Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzionków.

§ 8. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Radzionków.

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów, w porozumieniu z przedstawicielem pracowników.

4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 9. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 10. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Biblioteki

§ 11. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi odrębnymi przepisami dotyczącymi gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 12. 1. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji z budżetu państwa, dotacji z budżetu gminy, darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie;

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych;

3) doskonalenie zawodowe pracowników;

4) wynagrodzenie pracowników;

5) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta Radzionków.

§ 13. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 14. 1. Biblioteka pobiera opłaty za swoje usługi, w ramach obowiązujących przepisów, a wpływy przeznacza na cele statutowe.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

§ 15. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Radzionków.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


[1]) zmieniony § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, którego brzmienie zostało zmienione przez §1 pkt 1 Uchwały Nr XXX/290/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków dnia 27 grudnia 2012 r.

[2]) Zmieniony § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »