| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/368/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5   i pkt 8   lit. c i   d, art. 51 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595 z   późn. zm.) w   związku z   art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1   i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1   i ust. 2   pkt 3,art. 233 pkt 1   art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 885 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o   kwotę 436   764,00zł i   ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiegow wysokości 131   798   340,11zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiegoo kwotę 58 163,00zł i   ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiegow wysokości 139   604   468,11zł zgodnie z   zestawieniem zawartym w   § 3   ust. 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z   dnia 21.12.2012r. w   sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz z   załącznikami, w   ten sposób, że:  

1)   § 1   ust. 4   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, w   wysokości 10 552   428,00   zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w   § 7   ust. 3   niniejszej uchwały; ;

2)   § 1   ust. 6   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w   wysokości 7   806   128,00   zł będą przychody pochodzące z   zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w   kwocie 6   117   430,00zł i   pożyczek w   kwocie 50   000,00   zł oraz przychodów z   tytułu wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy o   finansach publicznych w   kwocie 1   638   698,00   zł; ;

3)   § 7   ust. 3   ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

infoRgrafika

4)   Zmienia się treść załącznika nr 2   „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w   ustawie z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r., Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) oraz   wydatków nimi finansowanychna 2013r.” w   sposób określony w   załączniku do   niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

infoRgrafika


2.     Zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.  

infoRgrafika

infoRgrafika

§   4.   1.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok  
w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.  

2.     Szczegółowe zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera poniższe zestawienie.  

infoRgrafika

infoRgrafika

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/368/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 28 listopada 2013 r.  
 

Zmiany planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w   ustawie z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 roku, nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2013r.  

1.   Zwiększenie planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w   ustawie z   dnia 7   września 1991   roku o   systemie oświaty (Dz.   U. z   2004 roku, nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) oraz   wydatków nimi   finansowanych.  

infoRgrafika

2.   Zmniejszenie planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w   ustawie z   dnia 7   września 1991   roku o   systemie oświaty (Dz.   U. z   2004 roku, nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) oraz   wydatków nimi   finansowanych.  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »