| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/321/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Brenna

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Brenna dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze gminy Brenna na poziomie 200 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Brenna dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze gminy Brenna na poziomie 200 na każde dziecko objęte opieką.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Brenna dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na poziomie 200 na każde dziecko objęte opieką.

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy Brenna żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniające dziennych opiekunów składają Wójtowi Gminy Brenna nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosek zawierający:

1) nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniający dziennego opiekuna, adres podmiotu, nr telefonu;

2) nazwę żłobka lub klubu dziecięcego, lub imię i nazwisko dziennego opiekuna;

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, lub adres lokalu dziennego opiekuna;

4) planowaną liczbę dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym, lub będących pod opieką dziennego opiekuna, w tym liczba dzieci niepełnosprawnych;

5) minimalny wymiar godzin opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym, lub u dziennego opiekuna;

6) nazwę banku i nr rachunku, na który będzie przekazywana dotacja;

7) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) banku i numeru rachunku, na który ma być przekazywana dotacja,

b) nazwy podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniający dziennego opiekuna (imienia i nazwiska dziennego opiekuna),

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, lub adresu lokalu dziennego opiekuna.

2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennego opiekuna jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Wnioski o przyznanie dotacji w 2014 roku należy złożyć nie później niż 30 dni po wejściu w życie uchwały.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy, lub dziennego opiekuna.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust.1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego w minimalnym wymiarze 3 godzin dziennie.

3. Dotacji udziela się na dziecko stale zamieszkujące na terenie Gminy Brenna.

4. Dotacji , o której mowa w §1 w ust. 1, 2 i 3 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 4. 1. Warunkiem wypłaty przez Gminę Brenna dotacji celowej jest złożenie przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 informacji o liczbie dzieci wraz z listą dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych), do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dotacja jest udzielana.

2. Wielkość dotacji celowej w poszczególnych miesiącach zależeć będzie od faktycznej liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, lub będących pod opieką dziennego opiekuna w miesiącu, za który następuje przekazanie dotacji.

3. Dotacja, o której mowa w §1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, lub będących pod opieką dziennego opiekuna, w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy – do 15 dnia następnego miesiąca. Dotacja za miesiąc grudzień będzie przekazywana zaliczkowo z góry.

4. Dotacja będzie pomniejszona za każdy dzień roboczy nieobecności dziecka o kwotę stanowiącą wynik podzielenia miesięcznej dotacji przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

5. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy osoba prowadząca żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniająca dziennego opiekuna nie przedłoży informacji, o której mowa w ust. 1 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru, lub z wykazu dziennych opiekunów.

6. Wzór informacji o liczbie dzieci stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielona została dotacja. Podmioty, o których mowa w §2 ust.1 są zobowiązane złożyć organowi dotującemu roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII/78/11 Rady Gminy Brenna z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Brenna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Seweryn Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/321/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/321/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/321/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »