| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/322/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych
programy

852

Pomoc społeczna

144.100,00

144.100,00

63.500,00

62.600,00

18.000,00

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze


3.000,00


3.000,00


3.000,00


0


0

85202

Domy pomocy społecznej

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0

0

85204

Rodziny zastępcze

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0

0

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie2.000,002.000,002.000,00


00

85206

Wsparcie rodziny

21.100,00

21.100,00

0

21.100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe18.000,0018.000,000018.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

58.000,00

58.000,00

16.500,00

41.500,00

0

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


20.000,00


20.000,00


20.000,00


0


0

Razem

144.100,00

144.100,00

63.500,00

62.600,00

18.000,00

2) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na rok 2013 planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego
dotacje na zadania bieżące

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

600

Transport i łączność

32.685,00

32.685,00

0

32.685,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

32.685,00

32.685,00

0

32.685,00

750

Administracja publiczna

51.030.00

51.030,00

50.000,00

1.030,00

0

75023

Urzędy gminy

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0

0

75095

Pozostała działalność

1.030,00

1.030,00

0

1.030,00

0

800

Oświata i wychowanie

60.385,00

60.385,00

0

60.385,00

0

80104

Przedszkola

60.385,00

60.385,00

0

60.385,00

0

Razem

144.100,00

144.100,00

50.000,00

94.100,00

3) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Seweryn Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


40.944.078,24


II


Wydatki budżetu


41.782.610,47


III


Deficyt budżetu


838.532,23


IV


Finansowanie deficytu


838.532,23


1


Przychody ogółem z tego:


838.532,23


A


z kredytów


0,00


B


z pożyczek


838.532,23


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji


1

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie

277.900,00


2

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe

151.000,00


Ogółem


428.900,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

600

66014

232

Remont drogi powiatowej 2601S Górki – Nałęże, ul. Szpotawicka na odcinku o długości około 0,6km

32.685,00

2

750

75095

231

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

1.030,00

3

801

80101

231

Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii

3.000,00

4

801

80104

231

Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy

56.000,00

5

851

85154

231

Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu

7.680,00

6

852

85205

232

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

9.300,00

Ogółem

109.695,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

010

01030

285

Wpłaty na rzecz izb rolniczych

7.085,00

2

754

75404

300

Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego

1.200,00

3

801

80104

290

Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy

39.385,00

4

851

85154

300

Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów

15.000,00

Ogółem

62.670,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »