| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/322/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Brenna Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna) planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejsza się w następujący sposób:

Dz

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych
programy

852

Pomoc społeczna

144.100,00

144.100,00

63.500,00

62.600,00

18.000,00

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze


3.000,00


3.000,00


3.000,00


0


0

85202

Domy pomocy społecznej

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0

0

85204

Rodziny zastępcze

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0

0

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie2.000,002.000,002.000,00


00

85206

Wsparcie rodziny

21.100,00

21.100,00

0

21.100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe18.000,0018.000,000018.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

58.000,00

58.000,00

16.500,00

41.500,00

0

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


20.000,00


20.000,00


20.000,00


0


0

Razem

144.100,00

144.100,00

63.500,00

62.600,00

18.000,00

2) w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie łącznych kwot planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna na rok 2013 planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększa się w następujący sposób:

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan

z tego
wydatki bieżące

z tego wydatki jednostek budżetowych -
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

z tego
dotacje na zadania bieżące

z tego wydatki majątkowe
-
Inwestycje, zakupy inwestycyjne

600

Transport i łączność

32.685,00

32.685,00

0

32.685,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

32.685,00

32.685,00

0

32.685,00

750

Administracja publiczna

51.030.00

51.030,00

50.000,00

1.030,00

0

75023

Urzędy gminy

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0

0

75095

Pozostała działalność

1.030,00

1.030,00

0

1.030,00

0

800

Oświata i wychowanie

60.385,00

60.385,00

0

60.385,00

0

80104

Przedszkola

60.385,00

60.385,00

0

60.385,00

0

Razem

144.100,00

144.100,00

50.000,00

94.100,00

3) Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie kwota dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy XXI/230/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2013 (Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw na 2013 rok) otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Seweryn Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu na 2013 rok

Lp

Wyszczególnienie

Kwota


I


Dochody budżetu


40.944.078,24


II


Wydatki budżetu


41.782.610,47


III


Deficyt budżetu


838.532,23


IV


Finansowanie deficytu


838.532,23


1


Przychody ogółem z tego:


838.532,23


A


z kredytów


0,00


B


z pożyczek


838.532,23


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa instytucji

Kwota dotacji


1

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Chichopotam
Górki Wielkie

277.900,00


2

801

80104

254

Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU
Górki Małe

151.000,00


Ogółem


428.900,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie zawartych umów i porozumień na 2013 rok

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

600

66014

232

Remont drogi powiatowej 2601S Górki – Nałęże, ul. Szpotawicka na odcinku o długości około 0,6km

32.685,00

2

750

75095

231

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

1.030,00

3

801

80101

231

Pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii

3.000,00

4

801

80104

231

Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy

56.000,00

5

851

85154

231

Realizacja zadań w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu

7.680,00

6

852

85205

232

Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

9.300,00

Ogółem

109.695,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Gminy Brenna
z dnia 28 listopada 2013 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie ustaw

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

010

01030

285

Wpłaty na rzecz izb rolniczych

7.085,00

2

754

75404

300

Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego

1.200,00

3

801

80104

290

Pokrycie kosztów dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brenna, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy

39.385,00

4

851

85154

300

Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej ustawową normę policjantów

15.000,00

Ogółem

62.670,00

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Zarzeczny

PR & Account Executive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »