| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.12.58.2013 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2014, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice:

1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,03 od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzialające tych świadczeń - 4,68 od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,60 od 1 m2powierzchni użytkowej.

2) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

3) Od budowli:

a) służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych - 0,50%,

b) pozostałych - 2%,

- ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.).

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.), za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Podatki od nieruchomości wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice w terminach wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, z późn.zm.), z zastrzeżeniem §4.

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw:

1) w Gaszowicach - Czesława Kasperzec,

2) w Szczerbicach - Mieczysława Szymik,

3) w Piecach - Gabrielę Oślizło,

4) w Czernicy - Janusza Milion,

5) w Łukowie Śląskim - Witolda Czerny.

3. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 3 % zainkasowanych kwot.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr OG-BR.0007.10.64.2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2013, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 5508).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »