| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.69.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XVII/169/04 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie, uchwała Nr XLIII/372/06 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/04 z dnia 1 czerwca 2004r. oraz uchwała Nr XXII/181/08 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVII/169/04 z dnia 1 czerwca 2004r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do Uchwały Nr 0007.69.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 listopada 2013 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Goleszów, utworzoną w celu realizacji własnych i zleconych Gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Goleszowie przy ulicy Cieszyńskiej 29.

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Goleszów.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 3. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, uchwał Rady Gminy Goleszów oraz zarządzeń Wójta Gminy Goleszów, a w szczególności:

a) prowadzenie postępowań i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późń. zm.)

b) prowadzenie postępowań i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późń. zm.)

c) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późń. zm.)

d) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późń. zm.)

e) prowadzenie postępowania i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.)

f) zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późń. zm.)

g) zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 4 luty 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późń. zm.)

h) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późń. zm.)

i) koordynacja i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

j) realizacja inicjatyw z zakresu działalności charytatywnej.

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania statutowe we współdziałaniu i współpracy z instytucjami publicznymi, sądami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy Goleszów.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Goleszów.

1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownik jest przełożonym służbowym dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 6. Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo rzeczowych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 7. Ośrodek prowadzi gospodarkę według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym .

§ 8. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Kierownika.

§ 9. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych gminy ze środków budżetu Gminy oraz dotacji z budżetu państwa , a w zakresie zadań administracji rządowej zleconych Gminie do realizacji po zapewnieniu środków finansowych przez budżet państwa.

§ 10. 1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Goleszów.

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.

3. Kierownik w zakresie gospodarowania mieniem działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Goleszów.

§ 11. Ośrodek może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiana statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »