| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.69.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Tracą moc: uchwała Nr XVII/169/04 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie, uchwała Nr XLIII/372/06 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/04 z dnia 1 czerwca 2004r. oraz uchwała Nr XXII/181/08 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVII/169/04 z dnia 1 czerwca 2004r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do Uchwały Nr 0007.69.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 listopada 2013 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa Gminy Goleszów, utworzoną w celu realizacji własnych i zleconych Gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 2. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Goleszowie przy ulicy Cieszyńskiej 29.

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Goleszów.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 3. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, uchwał Rady Gminy Goleszów oraz zarządzeń Wójta Gminy Goleszów, a w szczególności:

a) prowadzenie postępowań i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późń. zm.)

b) prowadzenie postępowań i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późń. zm.)

c) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późń. zm.)

d) potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późń. zm.)

e) prowadzenie postępowania i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.)

f) zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887 z późń. zm.)

g) zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 4 luty 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 z późń. zm.)

h) zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późń. zm.)

i) koordynacja i realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

j) realizacja inicjatyw z zakresu działalności charytatywnej.

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania statutowe we współdziałaniu i współpracy z instytucjami publicznymi, sądami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy Goleszów.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Goleszów.

1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownik jest przełożonym służbowym dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 6. Kierownik odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo rzeczowych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 7. Ośrodek prowadzi gospodarkę według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym .

§ 8. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Kierownika.

§ 9. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych gminy ze środków budżetu Gminy oraz dotacji z budżetu państwa , a w zakresie zadań administracji rządowej zleconych Gminie do realizacji po zapewnieniu środków finansowych przez budżet państwa.

§ 10. 1. Mienie Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy Goleszów.

2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji i przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.

3. Kierownik w zakresie gospodarowania mieniem działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Goleszów.

§ 11. Ośrodek może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiana statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »