| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.71.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust.1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) Rada Gminy Goleszów uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do Uchwały Nr 0007.71.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 listopada 2013 r.

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów

Regulamin określa zasady działania cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów, zwanymi „cmentarzami" w zakresie nieuregulowanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych.

§ 1. 1. Cmentarze komunale stanowią własność Gminy Goleszów i zlokalizowane są w:

1) Bażanowicach przy ul. Spokojnej,

2) Dzięgielowie przy ul. Cieszyńskiej,

3) Goleszowie przy ul. Astrów,

4) Lesznej Górnej przy ul. Głównej.

2. Nadzór nad cmentarzami sprawuje Wójt Gminy Goleszów.

3. Cmentarzami zarządza Wójt Gminy Goleszów, zwany w dalszej części Zarządcą. Biuro pracownika Zarządcy mieści się w Goleszowie przy ul. Zakładowej 12 .

4. Sprawy administracyjne związane z organizacją pogrzebu, wykopaniem grobu, wykonaniem robót budowlanych na cmentarzach załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Goleszów.

5. Cmentarze otwarte są codziennie od godz 7:00 do godz. 22:00 (nie dotyczy 31 października oraz 1 i 2 listopada).

6. Ceremonie pogrzebowe na terenach cmentarzy komunalnych mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 do zmierzchu.

7. Opłaty za korzystanie z cmentarzy oraz za nadzór i wykonane usługi są pobierane przez pracownika Urzędu Gminy Goleszów na podstawie zarządzenia Wójta Gminy. Informacja o wysokości obowiązujących opłat cmentarnych podawana jest do wiadomości na tablicach informacyjnych cmentarzy oraz na stronie internetowej Gminy Goleszów.

8. Do obowiązków Zarządcy cmentarzy należy w szczególności:

1) wyznaczanie miejsc grzebalnych,

2) sprawdzanie uiszczania opłat za korzystanie z cmentarzy,

3) prowadzenie ksiąg cmentarnych,

4) utrzymanie ładu i porządku na terenie cmentarzy,

5) utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów infrastruktury cmentarzy,

6) zamieszczania na grobie i tablicy ogłoszeń cmentarza informacji o upływie 20-letniego okresu korzystania z miejsca na cmentarzu i zamierzonej likwidacji grobu w przypadku nieopłacenia miejsca na kolejny okres.

§ 2. 1. Do obowiązków osób korzystających z cmentarzy komunalnych należy:

1) zachowanie ciszy i powagi,

2) uiszczanie opłat z tytułu korzystania z cmentarza.

2. Zobowiązuje się opiekunów i dysponetów do stałego utrzymania porządku i czystości na grobach oraz w ich najbliższym otoczeniu.

§ 3. 1. W przypadku dokonania rezerwacji grobu zobowiązuje się wykupującego do utrzymania tego miejsca oraz jego najbliższego otoczenia w należytym porządku i czystości przez cały czas trwania rezerwacji.

2. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków rezerwacja może zostać przeniesiona w inne miejsce.

§ 4. 1. Na terenie cmentarzy zakazuje się:

1) wjazdu karawanem pogrzebowym,

2) wjazdu pojazdami mechanicznymi,

3) samowolnego odstąpienia miejsca pochowania osobom trzecim,

4) niszczenia lub samowolnego stawiania nagrobków,

5) przebywania dzieci do lat 13 bez opieki dorosłych,

6) wprowadzania zwierząt,

7) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

8) wstępu na teren cmentarzy osobom nietrzeźwym,

9) składowania odpadów poza przeznaczonymi do tego celu pojemnikami,

10) składowania materiałów rozbiórkowych, ziemi, narzędzi i sprzętu,

11) wykonywania usług oraz prac kamieniarsko - budowlanych bez zgłoszenia Zarządcy .

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek organizatora pogrzebu, zarządca może zezwolić na wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi oraz karawanem pogrzebowym.

§ 5. 1. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane po uzyskaniu od Zarządcy pisemnego zezwolenia.

2. Uzyskanie zezwolenia na wykonanie prac kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane przy wykonywaniu:

1) drobnych prac kamieniarskich (umieszczenie zdjęcia, wykucie liter, itp.),

2) drobnych prac budowlanych (uzupełnienie spoin, itp.).

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 wydawane jest dysponentowi grobu lub przedsiębiorcy na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.

4. Na terenie cmentarzy działalność gospodarczą związaną z wykonaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy uprawnieni do jej prowadzenia na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego.

5. Wykonywanie prac nie może zakłócić spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

6. Miejsce wykonywania prac związanych z murowaniem grobu lub montażem nagrobka musi być zabezpieczone i oznakowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.

7. Wykonawcom prac zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko - budowlanych do pojemników na cmentarzach. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem i zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wykonawca ma obowiązek wywieźć go z cmentarza.

8. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów pozostałych po robotach, zabezpieczenia miejsca pod grób, a także do naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku wykonanych prac.

9. Zarządca cmentarza z udziałem przedstawiciela przedsiębiorcy wskazuje miejsce grzebalne do kopania grobu i sprawdza prawidłowość jego wykonania pod względem zgodności z przepisami prawa oraz dokonuje odbioru uporządkowania terenu przylegającego do nowego grobu .

§ 6. Groby ziemne na cmentarzach komunalnych po upływie 20 lat od pochowania, bądź wniesienia ostatniej opłaty, zgodnie z art. 7 ust. 1-6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.) będą likwidowane i ponownie wykorzystane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby bądź instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na okres następny i nie uiszczą stosownej opłaty.

§ 7. Skargi i wnioski dotyczące działalności cmentarzy rozpatruje Wójt Gminy Goleszów, które należy skladać w Urzędzie Gminy w Goleszowie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »